Izaberite stranicu

Програм техничке помоћи и сарадње МААЕ развијен је заједнички од стране Секретаријата МААЕ и држава чланица. Програм има за циљ да помогне решавање оних проблема државе чланице или региона који се могу превазићи применом нуклеарних технологија. Заснива се на процени развојних приоритета и услова у свакој појединачној држави или региону, ослања се на пројектне захтеве примљене од држава чланица, као и на примену одговарајућих критеријума за формулацију пројеката, оцену и формално одобрење пројеката од стране Савета гувернера МААЕ.

Програм техничке помоћи и сарадње са земљама чланицама остварује се преко:

Припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус 2026– 2027.

У оквиру припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус биће, према потреби, одржане консултације националног координатора за везу са МААЕ са заинтересованим странама, ради идентификације тематских области пројеката. Сви предложени национални и регионални пројекти усклађени су са документом УН Оквира за помоћ у развоју. У сарадњи са МААЕ и релевантним институцијама Републике Србије у току је израда новог Оквира програма сарадње, који треба да обухвати период од 2024-2029.

Напомињемо да je oво пети по реду пројектни циклус од како је МААЕ изменила процедуру која се односи на припремање националних и регионалних програма земаља чланица. Нове Смернице МААЕ за планирање и припрему Програма техничке сарадње МААЕ за пројектни циклус 2026-2027. може се преузети овде. Позивно писмо можете преузети овде.

Национални помоћник за везу Републике Србије са МААЕ треба да, најкасније до 31.05.2024. године, припреми и проследи у МААЕ документ који садржи Ноту о програму земље (Country Programme Note). Припрема овог документа има за циљ да идентификује, одабере и припреми ограничен број предлога пројеката, који је према инструкцијама МААЕ, за Републику Србију утврђен на следећи начин: 2 национална пројекта који ће се финансирати из буџета Фонда  за техничку сарадњу МААЕ, и 1 национални пројекат који ће у целости бити ванбуџетски, односно реализоваће се само ако се обезбеде донације из других извора.

Сви пројекти ТС МААЕ морају бити у складу са релевантним приоритетима, потребама и циљевима, тако да кроз њих нуклеарне технике и технологије могу дати опипљиве резултате, доприносећи на тај начин и националним развојним приоритетима. Од изузетног је значаја да пројекти задовољавају критеријуме квалитета МААЕ.

Крајњи рок за предају пројектних предлога је 30.04.2024. Пројектни предлог у овој фази треба да садржи податке према табели датој овде, допунске информације према обрасцу датом овде, као и писмо на меморандуму институције (шаблон писма можете преузети овде), потписано од стране директора, којим се институција обавезује да ће, у случају прихватања пројекта за даље програмирање и реализацију, благовремено измиривати све финансијске обавезе према МААЕ које из тог процеса произилазе. Због ограничења броја националних пројеката на два, од институција се захтева да шаљу највише један пројектни предлог по институцији.

Листа области активности према класификацији МААЕ дата је у следећем документу.

Речник појмова за планирање и дизајн Програма техничке сарадње МААЕ доступан је овде.

Комплетан пројектни дизајн биће израђен само за оне пројектне предлоге који буду одабрани за даље програмирање а према овом обрасцу.

За све додатне информације о наредним фазама припреме програма техничке сарадње Републике Србије са МААЕ за 2026-2027. годину број телефона је 011 455 0 509, a е-адреса за предају предлога предају предлога у електронском облику: medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs. Потребну документацију је такође потребно поднети у папирној форми на адресу Директората.

Координатор за везу Републике Србије са МААЕ je Слађан Велинов.

Помоћник за везу Републике Србије са МААЕ – је др Радмила Шеровић.