Izaberite stranicu

Сектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност

У Сектору за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност обављају се следећи послови:

У Одељењу за контролу радијационих делатности и нуклеарних активности::

Одсек за радијационе делатности у медицини врши следеће послове:

 • Припрема нацрте стратегија и акционих планова за њихово спровођење у складу са Законом;
 • Припрема предлоге прописа које доноси Влада у складу са Законом;
 • Припрема правилнике и друге прописе и упутства у складу са Законом;
 • Прегледа захтеве и документацију за издавање, суспензију или одузимање одобрења, овлашћења и других аката за радијационе делатности у медицини;
 • Врши процену испуњености прописаних услова за издавање одобрења, овлашћења и других аката за радијационе делатности у медицини;
 • Давање потребних информација током поступка издавања одобрења, овлашћења и других аката за радијационе делатности у медицини;
 • Припрема потребне документације за издавање одобрења, овлашћења и других аката за радијационе делатности у медицини;
 • Вођење регистара и евиденција о издатим одобрењима, овлашћењима и другим актима за радијационе делатности у медицини и другим подацима од значаја за радијациону и нуклеарну сигруност и безбедност;
 • Вршење контроле испуњености услова на основу којих су издата одобрења, овлашћења и други акти за радијационе делатности у медицини;
 • Припрема упутстава и процедура за радијационе делатности у медицини;
 • Други послови у складу са Законом.

Одсек за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету и транспорту врши следеће послове:

 • Припрема нацрте стратегија и акционе планове за њихово спровођење у складу са Законом;
 • Припрема предлоге прописа које доноси Влада у складу са Законом;
 • Припрема правилнике и друге прописе и упутства у складу са Законом;
 • Прегледа захтеве и документацију за издавање, суспензију или одузимање одобрења, овлашћења и других аката за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Врши процену испуњености прописаних услова за издавање одобрења, овлашћења и других аката за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Даје потребне информације током поступка издавања одобрења, овлашћења и других аката за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Припрема потребне документације за издавање одобрења, овлашћења и других аката за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Води регистре и евиденције о издатим одобрењима, овлашћењима и другим актима за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) и другим подацима од значаја за радијациону и нуклеарну сигруност и безбедност;
 • Врши контролу испуњености услова на основу којих су издата одобрења, овлашћења и други акти за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Припрема упутства и процедуре за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима, промету извора зрачења и транспорту опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје);
 • Успоставља и примењује, у сарадњи са министарствима и службама надлежним за спољне послове, одбрану, унутрашње послове, економију и царину, систем контроле за увоз и извоз нуклеарног и другог радиоактивног материјала, извора зрачења, опреме, посебне опреме и ненуклеарног материјала, информација и технологије ради испуњавања међународних обавеза Републике Србије;
 • Успоставља и одржава систем обрачуна и контроле нуклеарних материјала;
 • Обавља послове у области радијационе и нуклеарне безбедности, прописује услове за безбедност нуклеарног и радиоактивног материјала и постројења у којима се они користе, укључујући и мере за превенцију, детекцију и одговор у случају неовлашћеног и злонамерног деловања које укључује такав материјал или постројења;
 • Друге послове у складу са Законом

У Одељењу за контролу излагања становништва::

Одсек за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације врши следеће послове:

 • Припрема нацрте стратегија и акционе планове за њихово спровођење у складу са Законом;
 • Припрема предлоге прописа које доноси Влада у складу са Законом;
 • Припрема правилнике и друге прописе и упутства у складу са Законом;
 • Прегледа захтеве и документацију за издавање, суспензију или одузимање овлашћења и других аката за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Врши процену испуњености прописаних услова за издавање овлашћења и других аката за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Даје потребне информације током поступка издавања овлашћења и других аката за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Припрема потребну документацију за издавање овлашћења и других аката за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Води регистре и евиденције о издатим овлашћењима и другим актима за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације, о нивоима радиоактивности у животној средини и другим подацима од значаја за радијациону и нуклеарну сигруност и безбедност;
 • Врши контролу испуњености услова на основу којих су издата овлашћења и други акти за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Припрема упутства и процедуре за мониторинг и контролу радиоактивности и одговор у случају ванредне ситуације;
 • Припрема и прати спровођење Програма мониторинга радиоактивности у животној средини, прати ниво радиоактивности, његове промене, врши процену његовог утицаја на становништво и животну средину, даје упутстава о примени одговарајућих мера, прати њихово спровођење и припрема годишњег извештаја о нивоу излагања становништва јонизујућем зрачењу у Републици Србији;
 • Припрема предлог Плана деловања у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације;
 • Остварује сарадњу са другим релевантним институцијама Републике Србије у успостављању и одржавању Плана за деловање у случају нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације у складу са Националним планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 • Учествује у реализацији Плана за деловање у случају нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације;
 • Прати рад и анализира податке из система правовремене најаве акцидента;
 • Учествује у припреми и спровођењу пројеката Директората из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • Сарађује са релевантним међународним организацијама у вези мониторинга и контроле радиоактивности и одговора у случају ванредне ситуације;
 • Друге послове у складу са Законом

Сектор за правне, финансијске, опште и послове људских ресурса и међународне сарадње

У Сектору за правне, финансијске, опште и послове људских ресурса и међународне сарадње обављају се следећи послови:

У Одељењу за правне и послове међународне сарадње:

 • припрема правних аката Директората;
 • припремa подзаконских прописа за спровођење Закона којим се уређује радијациона и нуклеарна сигурност и безбедност;
 • јавност рада Директората и достава информација поверенику за информације од јавног значаја;
 • спровођење одговарајућих поступака и процедура;
 • остваривање сарадње са другим државним органима и организацијама и израда мишљења о правним актима;
 • припрема основе за уговоре, споразуме и протоколе у вези са спровођењем сарадње са организацијама и агенцијама УН и ЕУ у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • припрема елементе за приступање и имплементацију међународних конвенција у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • предузимање мера заштите тајних података;
 • омогућавање корисницима непосредан приступ тајним подацима;
 • издавање копија документа који садржи тајни податак;
 • евиденција корисника тајних података;

У Одсеку за међународну сарадњу и управљање пројектима:

 • кординација сарадње Републике Србије са МААЕ, другим међународним организацијама и телима;
 • координација процесом програмирања, припреме, спровођења, мониторинга и евалуације Програма техничке сарадње Републике Србије са МААЕ;
 • координација процесом приступања међународно-правним инструментима и аранжманима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • праћење спровођења пројеката који се финансирају из предприступних фондова ЕУ;
 • учествовање у припреми и спровођењу пројеката Директората из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • остваривање сарадње са другим државним органима;
 • европске интеграције у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
 • припреме за процес интеграције Републике Србије у Европску Унију;
 • сарадња са министарством надлежним за европске интеграције и другим државним органима и међународним организацијама и телима;
 • усклађивање националне регулативе са европским законодавством у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом;

У Одељењу за финансијске, опште и послове људских ресурса::

 • припрема предлога финансијског плана Директората;
 • припрема планова и извештаја извршења буџета Директората;
 • фактурисање и праћење наплате потраживања Директората;
 • послови јавних набавки;
 • послови људских ресурса, информисања и општи послови;
 • послови контроле и одржавања нивоа квалитета информационог система и ИТ услуга и одржавања базе података;
 • припрема и размена података са релевантним безбедносним структурама у Републици Србији.

Сектор Инспекције

У Сектору Инспекције обављају се послови вршења регулаторног инспекцијског надзора над спровођењем мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности сагласно одредбама Закона и Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18-др. закон и 95/18).