Izaberite stranicu

,

ЗАКОНИ ЋИР ЛАТ ЕНГ
1. Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл. гл. РС бр. 95/18 и Сл. гл. РС бр. 10/19 )
Акт о примени прописа
2.

Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у Савезној републици Југославији (Сл. лист СРЈ, бр. 12/95 и Сл. гласник РС, бр. 85/2005 – др. закон)

The Law prohibiting construction of nuclear power plants in the Federal Republic Of Yugoslavia (“Official Gazette of FRY”, No. 19/95 and “Official Gazette of RS”, No. 85/2005 – other law)

 

 

УРЕДБЕ ЋИР ЛАТ ЕНГ
1.

Уредба о утврђивању програма нуклеарне сигурности и безбедности (Сл. гл. РС 39/14, од 9.4.2014.)

Regulation on determining the programme of nuclear safety and security

2.

Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала (Сл. гл. РС 39/14, од 9.4.2014.)

Regulation оn the security measures of nuclear facilities and nuclear materials

3. Уредба о утврђивању плана за деловање у случају акцидента (Сл. гл. РС 30/2018 )
ПРАВИЛНИЦИ ЋИР ЛАТ ЕНГ
Правилник о условима за категоризацију радијационих делатности („Службени гласник РС”, бр. 94/19, 133/21, 30/22, 113/22 и 81/23)
Правилник о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационе делатности („Службени гласник РС, бр. 30/22, 81/23 и 16/24)

 

 

Правилник о декомисији нуклеарних постројења („Службени гласник РС“, бр. 30/22 и 81/23)

Rulebook on Decommissioning of nuclear facilities

Правилник о управљању радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом („Службени гласник РС“, број 127/21)
Акт о примени прописа

Правилник о издавању овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, бр. 127/21, 81/23 и 97/23 – исправка)

The Rulebook on issuing approvals for performance of radiation protection duties

Правилник о начину и поступку избора, праву и висини накнаде и условима и начину рада чланова комисије за утврђивање оправданости нове радијационе делатности („Службени гласник РС“, број 127/21)

Rulebook on manner and procedure of selection, right and compensation, and conditions and manner of work of members of commission for confirming new radiation practise as justified

Правилник о обављању нуклеарне активности (Сл. гл. РС 37/11 од 31.05.2011)

Rulebook on Performance of Nuclear Activities (Official Gazette RS 37/11 from 31.05.2011)

Правилник о условима за добијање лиценце за обављање нуклеарне активности (Сл. гл. РС 37/11 од 31.05.2011)

Rulebook on Conditions for Obtaining Licence to Perform Nuclear Activity (Official Gazette RS 37/11 from 31.05.2011)

Правилник о начину вођења евиденције о нуклеарним материјалима (Сл. гл. РС 27/11 од 20.04.2011)

Rulebook on Procedure for Keeping Records of Nuclear Materials (Official Gazette RS 27/11 from 20.04.2011)

Акт о примени прописа
Акт о примени прописа

Правилник о утврђивању програма за допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (Сл. гл. РС 31/11 од 09.05.2011)

Rulebook for Establishing Programme of Additional Training and Specialized Education of Occupationally Exposed Persons and Persons Responsible for Implementation of Radiation Protection Measures (Official Gazette RS 31/11 from 09.05.2011)

Правилник о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења (Сл. гл. РС 25/11 и Сл. гл. РС 50/18)

Rulebook on Notification and Registration of Radiation Sources (Official Gazette RS 25/11 and Official Gazette RS 50/18)

Правилник о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности (Сл. гл. РС 61/11, Сл. гл. РС 101/16, и Сл. гл. РС 50/18)

Rulebook on Conditions for Obtaining Licence to Perform Radiation Practices (Official Gazette RS 61/11, Official Gazette RS 101/16 and Official Gazette RS 50/18)

Акт о примени прописа

Правилник о примени извора јонизујућих зрачења у медицини  (Сл. Гл. РС 1/12 од 11.01.2012)

Rulebook on Application of the Radiation Sources in Medicine (Official Gazette RS 1/12 from 11.01.2012)

Правилник о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима (Сл. гл. РС 86/11 и Сл. гл. РС 50/18)

Rulebook on Limits of Exposure to Ionizing Radiation and Measurements for Assessment of the Exposure Levels (Official Gazette RS 86/11 and Official Gazette RS 50/18 )

Правилник о евиденцији о изворима јонизујућих зрачења, професионално изложеним лицима, о изложености пацијената јонизујућим зрачењима и радиоактивном отпаду („Службени гласник РС“, број 97/11 и 127/21)

Rulebook on the Records of Radiation Sources, Professionally Exposed Persons, Patients Exposure to Ionizing Radiation and Radioactive Waste (Official Gazette RS 97/11 and 127/21)

Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, преметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет („Службени гласник РС“, бр.36 од 10.05.2018.године)
Акт о примени прописа
Акт о примени прописа

Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и начину спровођења деконтаминације (Сл. гл. РС 38/11 од 31.05.2011)

Rulebook on Limits of Radioactive Contamination of People, Working and Living Environment and Ways of Performing Decontamination (Official Gazette RS 38/11 from 31.05.2011)

Правилник о мониторингу радиоактивности  (Сл. Гл. РС 97/11 од 21.12.2011)

Rulebook on Radioactivity Monitoring (Official Gazette RS 97/11 from 21.12.2011)

Правилник о утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини (Сл. гл. РС 100/10 од 28.12.2010)

Rulebook for Establishing Programme of Systematic Environmental Radioactivity Examination (Official Gazette RS 100/10 from 28.12.2010)

Правилник о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита (Сл. гл. РС 86/19 од 6.12.2019 и 90/19- исправка од 20.12.2019. и 55/23 од 7.7.2023. године)

Правилник о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту (Сл. гл. РС 44/11 од 17.06.2011)

Rulebook on Radioactivity Control of Goods During the Import, Export and Transit (Official Gazette RS 44/11 from 17.06.2011)

Правилник о утврђивању програма за правовремену најаву акцидента (Сл. гл. РС 70/11 од 23.09.2011)

Rulebook for Establishing Programme for Early Warning of Emergency (Official Gazette RS 70/11 from 23.09.2011)

Акт о примени просписа КОРОНА-центри