Izaberite stranicu

Директорат врши издавање, суспензију и одузимање одобрења  за обављање радијационих делатности и нуклеарних активности као овлашћења за вршење послова заштите од зрачења.

Такође издаје и дозволе за промет извора зрачења и транспорт опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје).

Успоставља и води регистар података од значаја за заштиту од зрачења, радијациону и нуклеарну сигурност.

Евидентира постројења, изворе зрачења и радиоактивног отпада, као и других података од значаја за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност.