Izaberite stranicu

Правна подршка преговорима (PLAC II)

Кроз пројекат Правна подршка преговорима(PLAC II) Европска унија помаже Србији да побољша усклађеност домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ и спровођење правних аката и унапреди капацитете релевантних институција за успешно вођење приступних преговора. Главни корисници су Министарство за европске интеграције и Преговарачки тим за вођење преговора о приступању Србије Европској унији. Остали корисници пројекта су ресорна министарства и институције задужене за усклађивање законодавства у одређеним областима.

У оквиру Поглавља 15 – Енергетика, имплементирано је 9 пројектних активности у периоду јун 2016 – децембар 2018. године чији је корисник Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије самостално или у сарадњи са другим министарствима.

ToRPDF
1.Упутство за процес ауторизације радијационих делатности у нуклеарној медицини и радиотерапији
2.Упутство за процес лиценцирања радијационих делатности у индустријској радиографији
3.Упутство за процену сигурности за нуклеарни реактор нулте снаге
4.Упутство за План инспекције нуклеарних постројења осим нуклеарних електрана
5.Правилник о безбедности радиоактивних извора
6.Упутство за Програм инспекције за различите радијационе делатности
7.Методологија за успостављање ограничења доза и Упутство за управљање високоактивним затвореним изворима зрачења
8.Упутство за успостављање градираног приступа регулаторној контроли
9.Израда документације/упутства за кључне процесе регулаторног тела и развој упутстава за носиоце лиценце

Правна подршка преговорима(PLAC III)

Пројекат PLAC III пружа правну подршку Влади Републике Србије током процеса хармонизације националног законодавства са правним тековинама ЕУ (ацqуис) путем унапређења постојећег и израде новог законодавства, као и помагањем током процеса приступних преговора са Европском унијом. Помоћ током процеса преговора биће омогућена кроз радионице и обуке организоване у оквиру пројекта. Главни циљ пројекта је постизање високог нивоа усклађености националног законодавства са правним тековинама ЕУ и његова имплементација.

У оквиру Поглавља 15 – Енергетика, планирана је имплементација 7 пројектних активности у периоду јануар 2019 – јул 2021. године чији је корисник Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије у сарадњи са другим министарствима и институцијама.

ToR PDF
1.Упутство за управљање ислуженим изворима јонизујућег зрачења у радијационим делатностима
2.Израда смерница о критеријумима за признавање стручњака из области медицинске физике
3.Израда смерница у вези акциденталног и непланског излагања
4.Израда методологије за процену доза становништва
5.Смернице за успостављање програма осигурања квалитета
6.Оправданост делатности у области медицине и немедицинска излагања

ТАЕКС – Инструмент за техничку помоћ и размену информација

ТАЕКС – Инструмент за техничку помоћ и размену информација је посебни инструмент Европске комисије које пружа подршку партнерским земљама у погледу хармонизације националног законодавства са легислативом Европске уније и у кратком року омогућује добијање експертске помоћи за јачање административних капацитета.

PDF
1. Процена доза од зрачења за појединце из становништва
2.Регулаторна контрола делатности које укључују НОРМ
3.Референтни нивои и процена доза у ситуацијама постојећег и ванредног излагања