Pravna podrška pregovorima (PLAC II)

 

Kroz projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC II) Evropska unija pomaže Srbiji da poboljša usklađenost domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i sprovođenje pravnih akata i unapredi kapacitete relevantnih institucija za uspešno vođenje pristupnih pregovora. Glavni korisnici su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ostali korisnici projekta su resorna ministarstva i institucije zadužene za usklađivanje zakonodavstva u određenim oblastima.

U okviru Poglavlja 15 – Energetika, implementirano je 9 projektnih aktivnosti u periodu jun 2016 – decembar 2018. godine čiji je korisnik Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije samostalno ili u saradnji sa drugim ministarstvima.

ToRPDF
1.Uputstvo za proces autorizacije radijacionih delatnosti u nuklearnoj medicini i radioterapiji
2.Uputstvo za proces licenciranja radijacionih delatnosti u industrijskoj radiografiji
3.Uputstvo za procenu sigurnosti za nuklearni reaktor nulte snage
4.Uputstvo za Plan inspekcije nuklearnih postrojenja osim nuklearnih elektrana
5.Pravilnik o bezbednosti radioaktivnih izvora
6.Uputstvo za Program inspekcije za različite radijacione delatnosti
7.Metodologija za uspostavljanje ograničenja doza i Uputstvo za upravljanje visokoaktivnim zatvorenim izvorima zračenja
8.Uputstvo za uspostavljanje gradiranog pristupa regulatornoj kontroli
9.Izrada dokumentacije/uputstva za ključne procese regulatornog tela i razvoj uputstava za nosioce licence

Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Projekat PLAC III pruža pravnu podršku Vladi Republike Srbije tokom procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU (acquis) putem unapređenja postojećeg i izrade novog zakonodavstva, kao i pomaganjem tokom procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pomoć tokom procesa pregovora biće omogućena kroz radionice i obuke organizovane u okviru projekta. Glavni cilj projekta je postizanje visokog nivoa usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova implementacija.

U okviru Poglavlja 15 – Energetika, planirana je implementacija 7 projektnih aktivnosti u periodu januar 2019 – jul 2021. godine čiji je korisnik Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije u saradnji sa drugim ministarstvima i institucijama.

ToR PDF
1.Uputstvo za upravljanje isluženim izvorima jonizujućeg zračenja u radijacionim delatnostima

TAEKS – Instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija

TAEKS – Instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija je posebni instrument Evropske komisije koje pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa legislativom Evropske unije i u kratkom roku omogućuje dobijanje ekspertske pomoći za jačanje administrativnih kapaciteta.

1.Procena doza od zračenja za pojedince iz stanovništva
2.Regulatorna kontrola delatnosti koje uključuju NORM
3.Referentni nivoi i procena doza u situacijama postojećeg i vanrednog izlaganja