Među aktivnostima koje se odvijaju u organizaciji MAAE su i konferencije, simpozijumi i drugi skupovi koji su van Programa tehničke saradnje. Informacije o ovim skupovima mogu se dobiti na veb stranici MAAE: http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/2018

Zvanično podnošenje nominacija i radova (apstrakt) Direktoratu je u skladu sa zahtevima MAAE . Kompletna prijava se podnosi Direktoratu najkasnije 10 radnih dana pre rokova koje je MAAE zadala na svojoj veb stranici. Način prijavljivanja podleže opštoj proceduri sa ovog sajta, koja se odnosi na saradnju sa MAAE.

Izveštaj o učešću na skupu dostavlja se Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije u roku od 10 radnih dana po realizovanom boravku na skupu, i to:
– elektronskom poštom (nepotpisan primerak u .docx formatu)
– redovnom poštom (potpisan papirni primerak)

Važna napomena: dostavljeni izveštaj sa skupa je preduslov za naredne nominacije kandidata.
Elektronski formular izveštaja i izjave može se preuzeti ovde na sajtu, ili dobiti elektronskom poštom na lični zahtev.
Za sve dodatne informacije broj telefona je: 011 3061 380.

Obrazac izveštaja o učešću na skupu van programa tehničke saradnje (simpozijum, konferencija, tehnički sastanak)