Izaberite stranicu
Упутства

На овој страници можете преузети упутства, спискове неопходне документације и обрасце за прибављање одговарајућих потврда, одобрења и решења која издаје Директорат.

 

Садржај:

I Упутства, спискови документације и обрасци за обављање радијационих делатности

II Упутство за добијање решења о коришћењу извора зрачења (само за носиоце важећег одобрења за обављање радијационе делатности)

III Упутство за добијање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности (само за радијационе делатности високог ризика)

IV Овлашћења за обављање послова из области заштите од зрачења

V Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије

VI Појединачне дозволе за промет (увоз/извоз/транзит) извора јонизујућег зрачења

VII Транспорт радиоактивног материјала у друмском саобраћају

VIII Нуклеарне активности

 

I Упутства, спискови документације и обрасци за обављање радијационих делатности

У оквиру табела категоризације радијационих делатности, кликните на линк ка преузимању документације и преузимите списак потребне документације (.pdf датотека) и документа (.zip датотека) у оквиру којих се налазе потребна упутства и обрасци за подношење захтева за:

  • добијање потврде намере обављања радијационе делатности (Образац П04-01);
  • добијање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности (само за радијацине делатности високог ризика);
  • добијање одобрења за обављање радијационе делатности;
  • добијање решења о коришћењу извора зрачења.

Документација у складу са категоризацијом радијационих делатности:

ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ РАДИЈАЦИОНA ДЕЛАТНОСТ

КАТЕГОРИЈА

РИЗИКА

Линк ка документацији

МЕДИЦИНА

1. Дијагностика у медицини Коришћење рендген апарата за снимање и/или просветљавање

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

за мамографију

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

за компјутеризовану томографију

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

за остеодензитометрију

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење рендген апарата за испитивање in vitro узорака ткива

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење отворених извора у радиоимунолошкој лабораторији

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

2. Терапија у медицини Коришћење рендген апарата ортоволтажни рендген апарати

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење линеарних акцелератора

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених извора Co-60

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Средњедозна брахитерапија (MDR)

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Високодозна брахитерапија (HDR)

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

3. Интервентне процедуре у медицини Коришћење рендген апарата

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

4. Озрачивање крвних узорака Коришћење затворених извора

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење рендген апарата

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

СТОМАТОЛОГИЈА
5. Дијагностика у стоматологији Коришћење рендген апарата за интраорално снимање

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

за ортопантомографска снимања

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

за ортопантомографска и CBCT снимања

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
6. Дијагностика у ветеринарској медицини Коришћење рендген апарата за снимање и просветљавање

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

за комјутеризовану томографију

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

ПРИВРЕДА
7. Анализа садржаја материјала и предмета Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
8. Индустријска радиографија Коришћење рендген апарата

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

9. Контрола квалитета, производа и процеса (одређивање дебљине, влаге, нивоа, густине, елиминација статичког електрицитета и др.) Коришћење рендген апарата

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
10. Производња извора зрачења Производња електричних уређаја који производе јонизујуће зрачење

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Производња радиофармацеутика

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Производња, препакивање и рециклирање затворених извора зрачења Кат. IV и V

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Кат. I, II и III

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

11. Рад са изворима зрачења Монтирање и демонтирање затворених извора зрачења у уређајима са изворима зрачења Кат. IV и V

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Кат. I, II и III

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Уклањање радиоактивних громобрана

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

12. Рад у бушотинама Коришћење неутронског генератора

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
13. Стерилизација и конзервирање намирница и предмета опште употребе, медицинског прибора, фармацеутских сировина и готових производа Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
14. Сервисирање и поправљање уређаја са изворима зрачења Сервисирање и поправљање генератора зрачења

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Сервисирање и поправљање уређаја у којима су уграђени затворени извори У складу са категоријом радиоактивног извора
15. Обрада материјала и производа Коришћење електронског снопа добијеног помоћу акцелератора

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ИСТРАЖИВАЊЕ
16. Научно-истраживачки рад Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
Коришћење отворених извора зрачења У складу са категоријом радиоактивног извора
Коришћење извора јона/електрона

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

17. Образовање Коришћење рендген апарата У складу са делатношћу за коју се врши образовање
Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
Коришћење отворених извора зрачења У складу са категоријом радиоактивног извора
ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ
18. Промет Генератори зрачења са складиштењем

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

без складиштења

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Радиоактивни извори без складиштења

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Радиоактивни извори са складиштењем Кат. III, IV, V

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Кат. I и II

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

19. Транспорт опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) са транспортним контејнером типа А UN2915, UN3327, UN3332, UN3333

Низак

Списак докумената

Презми обрасце

LSA UN3324, LSA UN3325

Низак

Списак докумената

Презми обрасце

SCO UN3326

Низак

Списак докумената

Презми обрасце

UN2913

Низак

Списак докумената

Презми обрасце

HASS и фисиони материјал у паковањима UN2916, UN3328, UN2917, UN3329, UN3323, UN3330,

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

уз испуњење посебних услова у паковањима UN2919, UN3331; UF6 у паковањима UN2977, UN2978 и UN3507

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

ОСТАЛО
20. Калибрација и провера инструмената и уређаја Коришћење рендген апарата

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Коришћење затворених радиоактивних извора У складу са категоријом радиоактивног извора
Коришћење отворених извора зрачења У складу са категоријом радиоактивног извора
21. Контрола робе и пошиљки Испитивање садржаја пртљага, ручног пртљага, пакета и пошиљки употребом рендгенских уређаја

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Испитивање садржаја возила и терета употребом акцелератора

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

22. Декомисија радијационих постројења

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Документација у складу са категоризацијом радијационих делатности према врсти радиоактивног извора:

ВРСТА ИЗВОРА

КАТЕГОРИЈА

РИЗИКА

Линк ка документацији
Затворени извор Извор категорије I, II и високоактивни затворени извори (HASS)

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Извор категорије III

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

Извор категорије IV и V

Низак

Списак докумената

Преузми обрасце

Отворени извор Класa посла I

Висок

Списак докумената

Преузми обрасце

Класa посла II и III

Умерен

Списак докумената

Преузми обрасце

 

II Упутство за добијање решења о коришћењу извора зрачења (само за носиоце важећег одобрења за обављање радијационе делатности)

Списак документације за решење о коришћењу извора зрачења (само за носиоце важећег одобрења за обављање радијационе делатности)

Преузми образац П04-02 Пријава генератора зрачења

Преузми образац П04-03 Пријава затвореног извора зрачења

Преузми образац П04-04 Пријава отвореног извора зрачења

 

III Упутство за добијање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности (само за радијационе делатности високог ризика)

Списак документације за добијање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности

Списак документације за добијање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности – ТРАНСПОРТ

Преузми образац П04-12 Захтев за издавање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности

 

IV Овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења

Списак докумената (у складу са чл. 3. до 15. Правилника о издавању овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења

Преузми обрасце

 

V Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије

Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије (18.12.2018. године)

„ОБАВЕШТЕЊЕ: Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије остаје на снази осим у делу документа који предходи поступку царињења.
До сада се увоз грађевинског материјала дозвољавао на основу Извештаја о испитивању и Додатног акта уз Извештај о испитивању овлашћеног правног лица, а од сада у складу са дописом 011-00-00001/2019-01/5 од 10.маја 2019. године који је Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије упутио Министарству финансија Управи царине, увоз се забрањује, односно дозвољава на основу решења Инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбдедност.“

 

VI Појединачне дозволе за промет (увоз/извоз/транзит) извора јонизујућег зрачења:

Образац захтева – транзит извора јонизујућих зрачења

Образац захтева (5а) – промет уређаја који производе зрачење

Образац захтева (5б) – промет радиоактивних материјала

VII Транспорт радиоактивног материјала у друмском саобраћају:

Образац захтева вишекратни / једнократни транспорт

Акт о примени прописа

 

VIII Нуклеарне активности

Лоцирање нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Пројектовање нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Изградња нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Пробни рад нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Рад нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Евиденција нуклеарних материјала

Упутство за пријављивање нуклеарних материјала
Сертификат за евиденцију нуклеарних материјала
Формулар за евиденцију нуклеарних материјала

Декомисија нуклеарног постројења:

Списак докумената

Преузми обрасце