Izaberite stranicu

Приликом подношења Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, захтева за издавање лиценци, решења за коришћење и дозвола, потребно је поред осталих прописаних докумената, доставити доказ о уплати републичке административне таксе, да би се поступило по захтеву и донео тражени акт.

Таксе су прописане Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.изн., 55/12, 93/12, 47/13 – усклађен дин.изн., 65/13 – др.закон, 57/14 – усклађен дин.изн., 45/15 – усклађен дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16 – усклађени дин.изн., 61/17-усклађени дин.изн., 113/17, 3/18-испр., 50/18 – усклађен дин.изн, 95/18, 38/19 – усклађен дин.изн. и 86/19 и 90/2019 – испр. и 98/20 – усклађен дин.изн., 144/20 и 62/21 – усклађени дин.изн. 138/22 и 54/23 – усклађени дин. изн. и 92/23 ). а износи су одређени тарифним бројевима 162a, 171. и 200.“

Корисници услуга плаћају таксу за следеће акте:

Издавање и продужење лиценце за обављање нуклеарне активности

49.590,00 динара

Издавање и продужење лиценце за обављање радијационе делатности

9.450,00 динара

Издавање дозволе за промет извора јонизујућих зрачења

9.450,00 динара

Издавање решења за коришћење извора јонизујућих зрачења

9.450,00 динара

Издавање потврде за овлашћивање, по појединачној делатности

28.380,00 динара

За решење по захтеву за одобрење превоза извора јонизујућих зрачења на територији Републике Србије

5.720,00 динара

За решење по захтеву за издавање дозволе за транспорт радиоактивног терета која важи до шест месеци

17.690,00 динара

Плаћање републичке административне таксе врши се општом уплатницом на текући рачун Буџета, на следећи начин:

 • сврха уплате: Републичка административна такса
 • прималац: Буџет РС
 • рачун: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 38-020
 • шифра плаћања: шифра је 153 ако је плаћање готовинско, а ако је плаћање вирманско шифра је 253.

Пример опште уплатнице:

Пример опште уплатнице

Напомена:

Назив уплатиоца који је уплатио таксу, а који је наведен на уплатници мора се слагати са називом лица које је поднело захтев и коме се издаје акт за који се плаћа такса.

Сходно Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 – усклађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14 – усклађени дин. изн., 45/15 – усклађени дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16 – усклађени дин.изн., 61/17 – усклађени дин.изн, 50/18 – усклађен дин.изн, 95/18 и 38/19 – усклађен дин.изн. и 86/19 и 90/2019 – испр. и 98/20 – усклађен дин.изн., 144/20 и 62/21 – усклађени дин.изн. 138/22 и 54/23 – усклађени дин. изн.), ослобођени су плаћања таксе:

 • органи, организације и институције Републике Србије;
 • органи и организације Аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
 • организације обавезног социјалног осигурања;
 • установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина односно јединица локалне самоуправе;
 • цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
 • црвени крст Србије;
 • дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.