Izaberite stranicu

Директор Директората је Слађан Велинов, дипломирани економиста.

Директор заступа и представља Директорат; руководи радом и пословањем Директората; предлаже акте које доноси Одбор; извршава одлуке Одбора и предузима мере за њихово спровођење; стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање имовином Директората; доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Директорату; доноси одлуке, односно управне акте из Директората, осим одлука које доноси Одбор; доноси одлуке у другостепеном управном поступку; врши и друге послове утврђене законом и Статутом.