Direktor Direktorata je Slađan Velinov, diplomirani ekonomista.

Direktor zastupa i predstavlja Direktorat; rukovodi radom i poslovanjem Direktorata; predlaže akte koje donosi Odbor; izvršava odluke Odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje; stara se o zakonitosti rada i odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom Direktorata; donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Direktoratu; donosi odluke, odnosno upravne akte iz Direktorata, osim odluka koje donosi Odbor; donosi odluke u drugostepenom upravnom postupku; vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.