Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) omogućava da ova organizacija podstiče i podržava istraživačke aktivnosti koje za temu imaju korišćenje nuklearne anergije u miroljubive svrhe. U tom smislu budžet i program MAAE obezbeđuje sklapanje ugovora (istraživačkih, tehničkih i doktorskih), kao i sklapanje istraživačkih sporazuma sa univerzitetima, koledžima, istraživačkim centrima, laboratorijama i drugim institucijama u državama članicama na teme koje su u direktnoj vezi sa aktivnostima MAAE.

Internet stranica koja se odnosi na koordinisane istraživačke aktivnosti: http://cra.iaea.org

Međunarodna agencija za atomsku energiju u okviru ove saradnje, i sa ciljem da pruži pomoć u istraživanjima koja se tiču primene nuklearne energije u mirnodopske svrhe, kao i da podstakne njen razvoj i praktičnu primenu u svetu, jednom godišnje upućuje poziv za učešće u istraživačkim projektima u narednoj godini.

Detaljne informacije o ovom vidu saradnje date su u linkovima ispod. Oni sadrže opšte informacije, poput finansijske podrške, načina odabira institucija, formalnog postupka podnošenja prijava, perioda važenja ugovora / sporazuma, periodično izveštavanje, publikacije i patentna prava, itd.

Lista naziva i kratkih opisa istraživačkih projekata koji su otvoreni za podnošenje prijava: http://cra.iaea.org/cra/explore-crps/all-opened-for-proposals.html

Formulari za predloge istraživačkih ugovora i istraživačkih sporazuma, kao i formulari izveštaja o napretku, i završnih izveštaja za koordinisane istraživačke aktivnosti mogu se naći na linku: http://cra.iaea.org/cra/forms.html