Sporazum o primeni garantija i Dodatni protokol

Između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju postoji Sporazum o primeni garantija, u vezi s Međunarodnim ugovorom o neširenju nuklearnog naoružanja, koji je stupio na snagu 28. decembra 1973. godine (nasleđen od SFRJ).

Primena garantija bazira se na proceni tačnosti i kompletnosti nuklearnog materijala deklarisanog od strane Republike Srbije, kao i nuklearnih aktivnosti. Mere verifikacije uključuju inspekcije na sajtu (i to ad hoc, redovne i posebne), posete, kao i stalni monitoring i evaluaciju. U osnovi, postoje dva skupa mera koji se sprovode u zavisnosti od obima sporazuma o primeni garantija na snazi:

  • Skup koji se odnosi na verifikaciju izveštaja države o deklarisanom nuklearnom materijalu i nuklearnim aktivnostima. Ove mere se najviše odnose na obračun nuklearnog materijala, dopunjene tehnikama za suzbijanje i nadzor, kao što je pečatiranje ili instalacija kamera MAAE po nuklearnim objektima.
  • Drugi skup sadrži dodatne mere za ojačanje MAAE inspekcijske nadležnosti, i te mere sadržane su u Dodatnom protokolu. Dodatni protokol je pravni dokument koji daje nadležnost MAAE ne samo da verifikuje lokacijski kontrolisan nuklearni materijal koji je deklarisan, već i da obezbedi garancije nepostojanja neprijavljenog nuklearnog materijala i nuklearnih aktivnoπ?ti u državi. Protokol daje MAAE proširena prava pristupa informacijama i sajtovima.

Dodatni protokol Sporazuma o primeni garantija između Republike Srbije i MAAE potpisan je 3. jula 2009. godine, čime je naša država iskazala spremnost da bude priključena internacionalnim naporima za kontrolu proliferacije nuklearnog oružja.

Ratifikacija Protokola podrazumeva odobravanje vrlo složenog i opsežnog procesa, koji pre svega zahteva adekvatno obrazovan i dobro obučen kadar, kao i odgovarajuće finansijske resurse. Naša država je trenutno u fazi pripreme za ratifikaciju . Pregled konretnih mera koje stupaju na snagu po ratifikaciji Dodatnog protokola:

  • Pružanje informacija od strane države i pristup MAAE inspektora svim delovima nuklearnog gorivnog ciklusa, uključujući i rudnike uranijuma, proizvodnju goriva i postrojenja za obogaćenje, sajtove nuklearnog otpada, kao i ma koje druge lokacije na kojima se nuklearni materijal nalazi ili može biti prisutan.
  • Pružanje informacija od strane države i obezbeđen pristup MAAE inspektora u kratkom roku (eng. on a short notice) svim zgradama na sajtu. Protokol obezbeđuje da MAAE inspektori imaju „komplementarni“ pristup kako bi se osiguralo odsustvo nedeklarisanog nuklearnog materijala ili rešila pitanja nekonzistentnosti informacija koje država dostavlja o svojim nuklearnim aktivnostima. Najava inspekcije je u najvećem broju slučajeva najmanje 24 časa unapred. Najava inspekcije je kraća – najmanje 2 časa unapred – za pristup ma kojoj lokaciji na sajtu koja je relevantna za verifikaciju podataka o dizajnu postrojenja ili ad hoc ili rutinskim inspekcijama na sajtu. Aktivnosti ovakve jedne inspekcije mogu uključivati vizuelni pregled, uzimanje uzoraka iz okoline, upotrebu instrumenata za radijacionu detekciju i merenje, primenu pečata i drugih identifikacionih i sprava za indikaciju neovlašćenog pristupa.
  • Uzimanje uzoraka iz životne sredine od strane MAAE na lokacijama izvan deklarisanih lokacija, onda kada to MAAE smatra neophodnim. (Uzorkovanje većih oblasti bi zahtevalo odobrenje Saveta MAAE i konsultacije sa datom državom).
  • Pravo MAAE da koristi međunarodno uspostavljene komunikacione sisteme, uključujući satelitske sisteme i druge vidove telekomunikacija.
  • Prihvatanje imenovanja inspektora MAAE od strane države i izdavanje viza za više ulazaka (u trajanju od makar 1 godine) za inspektore.
  • Pružanje informacija od strane države i MAAE verifikacioni mehanizmi o istraživačkim i razvojnim aktivnostima koji se odnose na nuklearni gorivni ciklus.

Pružanje informacija od strane države o proizvodnji i izvozu osetljivih nuklearnih tehnologija, i MAAE verifikacioni mehanizmi za lokacije proizvodnje i uvoza u državi.

Putem narednog linka možete preuzeti brošuru o Dodatnom protokolu: Dodatni protokol – brošura

Internet prezentaciju “Sprovođenje Dodatnog protokola u Republici Srbiji” možete pronaći ovde: www.dp.gov.rs.