Direktorat priprema nacrte strategija i akcionih planova uređenih zakonom za njihovo sprovođenje, priprema predloge propisa koje donosi Vlada u skladu sa zakonom, donosi pravilnike i druge propise i uputstva u skladu sa zakonom, uz transparentnu i punu saradnju i učešće drugih nadležnih državnih organa, institucija i zainteresovanih lica.