Direktorat organizuje ili učestvuje u organizovanju obuka i seminara koje drže stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Takođe, oblikuje materijal i učestvuje u obuci i informisanju drugih državnih organa koji učestvuju u sprovođenju odredbi Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Svoju ulogu u informisanju javnosti o pitanjima iz domena svoje nadležnosti ispunjava u direktnoj komunikaciji preko sredstava informisanja.

Posebno, kroz program tehničke saradnje sa MAAE, Direktorat obezbeđuje obuke stručnjacima iz Srbije koji rade na poslovima iz domena nadležnosti Direktorata. Više o ovome može se naći ovde.