Korisni linkovi:

INDOK dokumentacioni sistem Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
Kancelarija za pravne poslove MAAE / IAEA OLA

Multilaterala
Dokumenti

Ugovor o neširenju nuklearnog oružja
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 10/70

više detalja …

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja
„Službeni list SFRJ” 67/73
Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne Agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.
“Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” 10/2018

Konvencija o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 15/89

više detalja …

Konvencija o pružanju pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radiološke opasnosti
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 4/91

više detalja …

Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 5/77

više detalja …

Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 9/85

više detalja …

Izmene i dopune Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala
„Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” 04/2016

više detalja …

Sistem za izveštavanje o incidentima IAEA (IAEA-IRS)
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 01/87

više detalja …

Sporazum o privilegijama i imunitetima Međunarodne agencije za atomsku energiju
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 1/64

više detalja …

Međunarodna konvencija o sprečavanju akata nuklearnog terorizma
„Službeni list SCG – Međunarodni ugovori” 2/2006

više detalja …

Konvencija o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom
“Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” 10/2017

više detalja …

Konvencija o nuklearnoj sigurnosti
“Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori” 10/2017

više detalja …

Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju
„Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori” 1 /1958

više detalja …

Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba sa Protokolom
„Službeni list SCG – Međunarodni ugovori” 04/2004

više detalja …

Ugovor o zabrani smeštaja nuklearnog i drugog oružja za masovno uništavanje na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje
„Službeni list SFRJ” 33/73

više detalja …

Ugovor o zabrani eksperimenata sa nuklearni oružjem u atmosferi kosmosu i pod vodom
„Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori” 11/63

više detalja …

Konvencija o sprečavanju zagađivanja mora putem izbacivanja otpadaka
„Službeni list SFRJ– Međunarodni ugovori ” 13/77

više detalja …

Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju
„Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori” 02/99

više detalja …

Bilaterala
Dokumenti

Sporazum između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti
„Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori” 19/15

više detalja …