Sektor za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost

U Sektoru za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost obavljaju se sledeći poslovi:

U Odeljenju za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti:

Odsek za radijacione delatnosti u medicini vrši sledeće poslove:

 • Priprema nacrte strategija i akcionih planova za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom;
 • Priprema predloge propisa koje donosi Vlada u skladu sa Zakonom;
 • Priprema pravilnike i druge propise i uputstva u skladu sa Zakonom;
 • Pregleda zahteve i dokumentaciju za izdavanje, suspenziju ili oduzimanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za radijacione delatnosti u medicini;
 • Vrši procenu ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za radijacione delatnosti u medicini;
 • Davanje potrebnih informacija tokom postupka izdavanja odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za radijacione delatnosti u medicini;
 • Priprema potrebne dokumentacije za izdavanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za radijacione delatnosti u medicini;
 • Vođenje registara i evidencija o izdatim odobrenjima, ovlašćenjima i drugim aktima za radijacione delatnosti u medicini i drugim podacima od značaja za radijacionu i nuklearnu sigrunost i bezbednost;
 • Vršenje kontrole ispunjenosti uslova na osnovu kojih su izdata odobrenja, ovlašćenja i drugi akti za radijacione delatnosti u medicini;
 • Priprema uputstava i procedura za radijacione delatnosti u medicini;
 • Drugi poslovi u skladu sa Zakonom.

Odsek za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu i transportu vrši sledeće poslove:

 • Priprema nacrte strategija i akcione planove za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom;
 • Priprema predloge propisa koje donosi Vlada u skladu sa Zakonom;
 • Priprema pravilnike i druge propise i uputstva u skladu sa Zakonom;
 • Pregleda zahteve i dokumentaciju za izdavanje, suspenziju ili oduzimanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Vrši procenu ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Daje potrebne informacije tokom postupka izdavanja odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Priprema potrebne dokumentacije za izdavanje odobrenja, ovlašćenja i drugih akata za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Vodi registre i evidencije o izdatim odobrenjima, ovlašćenjima i drugim aktima za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije) i drugim podacima od značaja za radijacionu i nuklearnu sigrunost i bezbednost;
 • Vrši kontrolu ispunjenosti uslova na osnovu kojih su izdata odobrenja, ovlašćenja i drugi akti za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Priprema uputstva i procedure za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu izvora zračenja i transportu opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije);
 • Uspostavlja i primenjuje, u saradnji sa ministarstvima i službama nadležnim za spoljne poslove, odbranu, unutrašnje poslove, ekonomiju i carinu, sistem kontrole za uvoz i izvoz nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, izvora zračenja, opreme, posebne opreme i nenuklearnog materijala, informacija i tehnologije radi ispunjavanja međunarodnih obaveza Republike Srbije;
 • Uspostavlja i održava sistem obračuna i kontrole nuklearnih materijala;
 • Obavlja poslove u oblasti radijacione i nuklearne bezbednosti, propisuje uslove za bezbednost nuklearnog i radioaktivnog materijala i postrojenja u kojima se oni koriste, uključujući i mere za prevenciju, detekciju i odgovor u slučaju neovlašćenog i zlonamernog delovanja koje uključuje takav materijal ili postrojenja;
 • Druge poslove u skladu sa Zakonom

U Odeljenju za kontrolu izlaganja stanovništva::

Odsek za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije vrši sledeće poslove:

 • Priprema nacrte strategija i akcione planove za njihovo sprovođenje u skladu sa Zakonom;
 • Priprema predloge propisa koje donosi Vlada u skladu sa Zakonom;
 • Priprema pravilnike i druge propise i uputstva u skladu sa Zakonom;
 • Pregleda zahteve i dokumentaciju za izdavanje, suspenziju ili oduzimanje ovlašćenja i drugih akata za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Vrši procenu ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje ovlašćenja i drugih akata za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Daje potrebne informacije tokom postupka izdavanja ovlašćenja i drugih akata za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Priprema potrebnu dokumentaciju za izdavanje ovlašćenja i drugih akata za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Vodi registre i evidencije o izdatim ovlašćenjima i drugim aktima za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije, o nivoima radioaktivnosti u životnoj sredini i drugim podacima od značaja za radijacionu i nuklearnu sigrunost i bezbednost;
 • Vrši kontrolu ispunjenosti uslova na osnovu kojih su izdata ovlašćenja i drugi akti za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Priprema uputstva i procedure za monitoring i kontrolu radioaktivnosti i odgovor u slučaju vanredne situacije;
 • Priprema i prati sprovođenje Programa monitoringa radioaktivnosti u životnoj sredini, prati nivo radioaktivnosti, njegove promene, vrši procenu njegovog uticaja na stanovništvo i životnu sredinu, daje uputstava o primeni odgovarajućih mera, prati njihovo sprovođenje i priprema godišnjeg izveštaja o nivou izlaganja stanovništva jonizujućem zračenju u Republici Srbiji;
 • Priprema predlog Plana delovanja u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije;
 • Ostvaruje saradnju sa drugim relevantnim institucijama Republike Srbije u uspostavljanju i održavanju Plana za delovanje u slučaju nuklearne i radiološke vanredne situacije u skladu sa Nacionalnim planom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
 • Učestvuje u realizaciji Plana za delovanje u slučaju nuklearne i radiološke vanredne situacije;
 • Prati rad i analizira podatke iz sistema pravovremene najave akcidenta;
 • Učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata Direktorata iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • Sarađuje sa relevantnim međunarodnim organizacijama u vezi monitoringa i kontrole radioaktivnosti i odgovora u slučaju vanredne situacije;
 • Druge poslove u skladu sa Zakonom

Sektor za pravne, finansijske, opšte i poslove ljudskih resursa i međunarodne saradnje

Sektoru za pravne, finansijske, opšte i poslove ljudskih resursa i međunarodne saradnje obavljaju se sledeći poslovi:

Odeljenju za pravne i poslove međunarodne saradnje:

 • priprema pravnih akata Direktorata;
 • priprema podzakonskih propisa za sprovođenje Zakona kojim se uređuje radijaciona i nuklearna sigurnost i bezbednost;
 • javnost rada Direktorata i dostava informacija povereniku za informacije od javnog značaja;
 • sprovođenje odgovarajućih postupaka i procedura;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima i organizacijama i izrada mišljenja o pravnim aktima;
 • priprema osnove za ugovore, sporazume i protokole u vezi sa sprovođenjem saradnje sa organizacijama i agencijama UN i EU u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • priprema elemente za pristupanje i implementaciju međunarodnih konvencija u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • preduzimanje mera zaštite tajnih podataka;
 • omogućavanje korisnicima neposredan pristup tajnim podacima;
 • izdavanje kopija dokumenta koji sadrži tajni podatak;
 • evidencija korisnika tajnih podataka;

U Odseku za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima:

 • kordinacija saradnje Republike Srbije sa MAAE, drugim međunarodnim organizacijama i telima;
 • koordinacija procesom programiranja, pripreme, sprovođenja, monitoringa i evaluacije Programa tehničke saradnje Republike Srbije sa MAAE;
 • koordinacija procesom pristupanja međunarodno-pravnim instrumentima i aranžmanima u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz predpristupnih fondova EU;
 • učestvovanje u pripremi i sprovođenju projekata Direktorata iz oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima;
 • evropske integracije u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti;
 • pripreme za proces integracije Republike Srbije u Evropsku Uniju;
 • saradnja sa ministarstvom nadležnim za evropske integracije i drugim državnim organima i međunarodnim organizacijama i telima;
 • usklađivanje nacionalne regulative sa evropskim zakonodavstvom u oblasti zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom;

U Odeljenju za finansijske, opšte i poslove ljudskih resursa:

 • priprema predloga finansijskog plana Direktorata;
 • priprema planova i izveštaja izvršenja budžeta Direktorata;
 • fakturisanje i praćenje naplate potraživanja Direktorata;
 • poslovi javnih nabavki;
 • poslovi ljudskih resursa, informisanja i opšti poslovi;
 • poslovi kontrole i održavanja nivoa kvaliteta informacionog sistema i IT usluga i održavanja baze podataka;
 • priprema i razmena podataka sa relevantnim bezbednosnim strukturama u Republici Srbiji.

Sektor Inspekcije

U Sektoru Inspekcije obavljaju se poslovi vršenja regulatornog inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti saglasno odredbama Zakona i Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18-dr. zakon i 95/18).