Međunarodna saradnja koju Republika Srbija ostvaruje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča (MAAE) angažovanjem njenih institucija u različitim aktivnostima kroz programe MAAE, sa posebnim naglaskom na Program tehničke saradnje MAAE (obuhvata različite projekte, naučne i stručne posete, kurseve i radionice, ekspertske posete, konferencije, skupove i dr. modalitete saradnje). Realizacija ove saradnje i njena koordinacija na nacionalnom nivou od maja 2010. godine do decembra 2018. godine vršila se posredstvom kanala za vezu sa MAAE pri Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (SRPNA). Danas je kanal za vezu sa MAAE (NLO/NLA) kancelarija u okviru Direktorata.

Više o međunarodnoj saradnji sa MAAE možete naći ovde.