(International Atomic Energy Agency – IAEA)

MAAE je međunarodna organizacija koja predstavlja vodeći svetski međuvladin forum sa funkcijom globalnog koordinatora za naučnu i tehničku saradnju u oblasti korišćenja nuklearne energije i nuklearnih tehnologija u miroljubive svrhe. Ujedno deluje kao međunarodni inspektorat za primenu mera nuklearnog inspekcijskog nadzora, tj. verifikcionih mera koje pokrivaju civilne nuklearne programe.

Osnovana je 1957. godine kao samostalna organizacija pod okriljem Ujedinjenih nacija. Danas obuhvata širok spektar službi, programa i aktivnosti, koje se baziraju na potrebama zemalja članica. Prema poslednjim zvaničnim podacima od 19. septembra 2023. godine, MAAE ima ukupno 178 država članica. Agencija, čije je sedište u Beču, ima kancelarije pri UN u Njujorku, Rimu i Ženevi, kancelarije za inspekcijski nadzor u Torontu i Tokiju, kao i laboratorije u Austriji i Monaku, a pruža i podršku istraživačkom centru u Trstu koji deluje pod pokroviteljstvom Uneska.

Strategija i politika delovanja Agencije utvrđuje se na predlog Saveta guvernera na Generalnoj konferenciji. O sprovođenju programa i aktivnosti stara se Sekretarijat na čijem je čelu direktor koji rukovodi zajedno s svojih šest zamenika zaduženih za pojedine oblasti.

U skladu sa odlukom donetom na 45. generalnoj konferenciji (septembra 2001. godine), naša zemlja je 31. oktobra 2001. primljena u članstvo MAAE, čime je, pored preuzetih međunarodnih obaveza, stekla i sva prava i mogućnosti koje proizilaze iz punopravnog članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Republika Srbija ostvaruje saradnju sa MAAE angažovanjem u različitim aktivnostima kroz programe MAAE, sa posebnim akcentom na Program tehničke saradnje (projekti, naučne i konsultantske posete, kursevi obuke, konferencije, skupovi i dr. modaliteti saradnje). Realizacija ove saradnje i njena koordinacija na nacionalnom nivou koja se obavljala u okviru Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, od maja 2010. godine do decembra 2018. godine vršila se posredstvom kanala za vezu sa MAAE pri Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije – SRPNA. Danas je kanal za vezu sa MAAE (NLO/NLA) kancelarija u okviru Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Koordinator za vezu sa MAAE (National Liaison Officer) je Slađan Velinov. Pomoćnik za vezu sa MAAE (National Liaison Assisstant)

U postupku podnošenja predloga kao i kod svih zvaničnih vidova komunikacije, MAAE prepoznaje isključivo državne kanale. Subjekti iz Srbije (NIO i dr. organizacije i institucije) svoje predloge podnose u skladu sa pozivima koje MAAE upućuje našoj zemlji, a na osnovu cirkularnog ili veb obaveštenja SRBATOM-u – e. Predlaganje učešća predstavnika RS se vrši iskuljučivo posredstvom kanala za vezu sa MAAE pri SRBATOM-u koja je fokalna tačka za Srbiju i koja vrši koordinaciju i dalje usklađivanje/usaglašavanje u procesu predlaganja i komunikaciji u oba smera.

Detaljnije o Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju na: http://www.iaea.org/.