Program tehničke pomoći i saradnje MAAE razvijen je zajednički od strane Sekretarijata MAAE i država članica. Program ima za cilj da pomogne rešavanje onih problema države članice ili regiona koji se mogu prevazići primenom nuklearnih tehnologija. Zasniva se na proceni razvojnih prioriteta i uslova u svakoj pojedinačnoj državi ili regionu, oslanja se na projektne zahteve primljene od država članica, kao i na primenu odgovarajućih kriterijuma za formulaciju projekata, ocenu i formalno odobrenje projekata od strane Saveta guvernera MAAE.

Program tehničke pomoći i saradnje sa zemljama članicama ostvaruje se preko:

Priprema programa saradnje za naredni projektni ciklus 2020 – 2021.

U okviru priprema programa saradnje za naredni projektni ciklus, biće prema potrebi održane konsultacije nacionalnog koordinatora za vezu sa MAAE sa zainteresovanim stranama radi identifikacije tematskih oblasti projekata. Teme pojedinih nacionalnih i regionalnih projekata se usklađuju sa dokumentom Okvira programa saradnje 2010-2015, u kojem se kao nacionalni razvojni prioriteti izdvajaju:

  • Funkcije regulatornog tela i poboljšanje radijacione i nuklearne sigurnosti
  • Jačanje nuklearne bezbednosti
  • Poboljšanje terapije zračenjem in vivo in vitro kao i usluga nuklearne medicinske     dijagnostike
  • Dekomisija i upravljanje radioaktivnim otpadom
  • Nuklearne tehnologije i tehnike

Svi predloženi nacionalni i regionalni projekti usklađeni su sa dokumentom UN Okvira za pomoć u razvoju. U saradnji sa MAAE i relevantnim institucijama Republike Srbije biće izrađen novi Okvir programa saradnje, koji treba da obuhvati period od 2016-2021.

Napominjemo da je ovo drugi po redu projektni ciklus od kako je MAAE izmenila proceduru koja se odnosi na pripremanje nacionalnih i regionalnih programa zemalja članica. Nove Smernice MAAE za planiranje i pripremu Programa tehničke saradnje MAAE za projektni ciklus 2020-2021. može se preuzeti ovde. Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Nacionalni koordinator za vezu Republike Srbije sa MAAE treba da, najkasnije do 30.04.2018. godine, pripremi i prosledi u MAAE dokument koji sadrži Notu o programu zemlje (Country Programme Note). Priprema ovog dokumenta ima za cilj da identifikuje, odabere i pripremi ograničen broj predloga projekata.

Svi projekti TS MAAE moraju biti u skladu sa relevantnim prioritetima, potrebama i ciljevima, tako da kroz njih nuklearne tehnike i tehnologije mogu dati opipljive rezultate, doprinoseći na taj način i nacionalnim razvojnim prioritetima. Od izuzetnog je značaja da projekti zadovoljavaju kriterijume kvaliteta MAAE.

Krajnji rok za predaju projektnih predloga je 23.04.2018. Projektni predlog u ovoj fazi treba da sadrži podatke prema tabeli datoj ovde, kao i pismo na memorandumu institucije, potpisano od strane direktora, kojim se institucija obavezuje da će, u slučaju prihvatanja projekta za dalje programiranje i realizaciju, blagovremeno izmirivati sve finansijske obaveze prema MAAE koje iz tog procesa proizilaze.

Lista oblasti aktivnosti prema klasifikaciji MAAE data je u sledećem dokumentu

Kompletan projektni dizajn biće izrađen samo za one projektne predloge koji budu odabrani za dalje programiranje, a prema ovom obrascu.

Za sve dodatne informacije o narednim fazama pripreme programa tehničke saradnje Republike Srbije sa MAAE za 2020-2021. godinu broj telefona je 011 3061 380, a e-adresa za predaju predloga u elektronskom obliku: medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs. Potrebnu dokumentaciju je takođe potrebno podneti u papirnoj formi na adresu Direktorata.

Koordinator za vezu Republike Srbije sa MAAE je Slađan Velinov. Pomoćnik za vezu Republike Srbije sa MAAE je Milijana Steljić.