Program tehničke pomoći i saradnje MAAE razvijen je zajednički od strane Sekretarijata MAAE i država članica. Program ima za cilj da pomogne rešavanje onih problema države članice ili regiona koji se mogu prevazići primenom nuklearnih tehnologija. Zasniva se na proceni razvojnih prioriteta i uslova u svakoj pojedinačnoj državi ili regionu, oslanja se na projektne zahteve primljene od država članica, kao i na primenu odgovarajućih kriterijuma za formulaciju projekata, ocenu i formalno odobrenje projekata od strane Saveta guvernera MAAE.

Program tehničke pomoći i saradnje sa zemljama članicama ostvaruje se preko:

Priprema programa saradnje za naredni projektni ciklus 2026– 2027.

U okviru priprema programa saradnje za naredni projektni ciklus biće, prema potrebi, održane konsultacije nacionalnog koordinatora za vezu sa MAAE sa zainteresovanim stranama, radi identifikacije tematskih oblasti projekata. Svi predloženi nacionalni i regionalni projekti usklađeni su sa dokumentom UN Okvira za pomoć u razvoju. U saradnji sa MAAE i relevantnim institucijama Republike Srbije u toku je izrada novog Okvira programa saradnje, koji treba da obuhvati period od 2024-2029.

Napominjemo da je ovo peti po redu projektni ciklus od kako je MAAE izmenila proceduru koja se odnosi na pripremanje nacionalnih i regionalnih programa zemalja članica. Nove Smernice MAAE za planiranje i pripremu Programa tehničke saradnje MAAE za projektni ciklus 2026-2027. može se preuzeti ovde. Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Nacionalni pomoćnik za vezu Republike Srbije sa MAAE treba da, najkasnije do 31.05.2024. godine, pripremi i prosledi u MAAE dokument koji sadrži Notu o programu zemlje (Country Programme Note). Priprema ovog dokumenta ima za cilj da identifikuje, odabere i pripremi ograničen broj predloga projekata, koji je prema instrukcijama MAAE, za Republiku Srbiju utvrđen na sledeći način: 2 nacionalna projekta koji će se finansirati iz budžeta Fonda  za tehničku saradnju MAAE, i 1 nacionalni projekat koji će u celosti biti vanbudžetski, odnosno realizovaće se samo ako se obezbede donacije iz drugih izvora.

Svi projekti TS MAAE moraju biti u skladu sa relevantnim prioritetima, potrebama i ciljevima, tako da kroz njih nuklearne tehnike i tehnologije mogu dati opipljive rezultate, doprinoseći na taj način i nacionalnim razvojnim prioritetima. Od izuzetnog je značaja da projekti zadovoljavaju kriterijume kvaliteta MAAE.

Krajnji rok za predaju projektnih predloga je 30.04.2024. Projektni predlog u ovoj fazi treba da sadrži podatke prema tabeli datoj ovde, dopunske informacije prema obrascu datom ovde, kao i pismo na memorandumu institucije (šablon pisma možete preuzeti ovde), potpisano od strane direktora, kojim se institucija obavezuje da će, u slučaju prihvatanja projekta za dalje programiranje i realizaciju, blagovremeno izmirivati sve finansijske obaveze prema MAAE koje iz tog procesa proizilaze. Zbog ograničenja broja nacionalnih projekata na dva, od institucija se zahteva da šalju najviše jedan projektni predlog po instituciji.

Lista oblasti aktivnosti prema klasifikaciji MAAE data je u sledećem dokumentu.

Rečnik pojmova za planiranje i dizajn Programa tehničke saradnje MAAE dostupan je ovde.

Kompletan projektni dizajn biće izrađen samo za one projektne predloge koji budu odabrani za dalje programiranje a prema ovom obrascu.

Za sve dodatne informacije o narednim fazama pripreme programa tehničke saradnje Republike Srbije sa MAAE za 2026-2027. godinu broj telefona je 011 455 0 509, a e-adresa za predaju predloga predaju predloga u elektronskom obliku: medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs. Potrebnu dokumentaciju je takođe potrebno podneti u papirnoj formi na adresu Direktorata.

Koordinator za vezu Republike Srbije sa MAAE je Slađan Velinov.

Pomoćnik za vezu Republike Srbije sa MAAE je dr Radmila Šerović.