Izaberite stranicu

Програм техничке помоћи и сарадње МААЕ развијен је заједнички од стране Секретаријата МААЕ и држава чланица. Програм има за циљ да помогне решавање оних проблема државе чланице или региона који се могу превазићи применом нуклеарних технологија. Заснива се на процени развојних приоритета и услова у свакој појединачној држави или региону, ослања се на пројектне захтеве примљене од држава чланица, као и на примену одговарајућих критеријума за формулацију пројеката, оцену и формално одобрење пројеката од стране Савета гувернера МААЕ.

Програм техничке помоћи и сарадње са земљама чланицама остварује се преко:

Припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус 2020 – 2021.

У оквиру припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус, биће према потреби одржане консултације националног координатора за везу са МААЕ са заинтересованим странама ради идентификације тематских области пројеката. Теме појединих националних и регионалних пројеката се усклађују са документом Oквира програма сарадње 2010-2015, у којем се као национални развојни приоритети издвајају:

  • Функције регулаторног тела и побољшање радијационе и нуклеарне сигурности
  • Јачање нуклеарне безбедности
  • Побољшање терапије зрачењем in vivo и in vitro као и услуга нуклеарне медицинске     дијагностике
  • Декомисија и управљање радиоактивним отпадом
  • Нуклеарне технологије и технике

Сви предложени национални и регионални пројекти усклађени су са документом УН Оквира за помоћ у развоју. У сарадњи са МААЕ и релевантним институцијама Републике Србије биће израђен нови Оквир програма сарадње, који треба да обухвати период од 2016-2021.

Напомињемо да je oво други по реду пројектни циклус од како је МААЕ изменила процедуру која се односи на припремање националних и регионалних програма земаља чланица. Нове Смернице МААЕ за планирање и припрему Програма техничке сарадње МААЕ за пројектни циклус 2020-2021. може се преузети овде. Позивно писмо можете преузети овде.

Национални координатор за везу Републике Србије са МААЕ треба да, најкасније до 30.04.2018. године, припреми и проследи у МААЕ документ који садржи Ноту о програму земље (Country Programme Note). Припрема овог документа има за циљ да идентификује, одабере и припреми ограничен број предлога пројеката.

Сви пројекти ТС МААЕ морају бити у складу са релевантним приоритетима, потребама и циљевима, тако да кроз њих нуклеарне технике и технологије могу дати опипљиве резултате, доприносећи на тај начин и националним развојним приоритетима. Од изузетног је значаја да пројекти задовољавају критеријуме квалитета МААЕ.

Крајњи рок за предају пројектних предлога је 23.04.2018. Пројектни предлог у овој фази треба да садржи податке према табели датој овде, као и писмо на меморандуму институције, потписано од стране директора, којим се институција обавезује да ће, у случају прихватања пројекта за даље програмирање и реализацију, благовремено измиривати све финансијске обавезе према МААЕ које из тог процеса произилазе.

Листа области активности према класификацији МААЕ дата је у следећем документу

Комплетан пројектни дизајн биће израђен само за оне пројектне предлоге који буду одабрани за даље програмирање, а према овом обрасцу.

За све додатне информације о наредним фазама припреме програма техничке сарадње Републике Србије са МААЕ за 2020-2021. годину број телефона је 011 3061 380, a е-адреса за предају предлога у електронском облику: medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs. Потребну документацију је такође потребно поднети у папирној форми на адресу Директората.

Координатор за везу Републике Србије са МААЕ je Слађан Велинов. Помоћник за везу Републике Србије са МААЕ je Милијана Стељић.