Izaberite stranicu

Упутство за координаторе националних, регионалних и међурегионалних пројеката Међународне агенције за атомску енергију из Беча (МААЕ) у којима институције Републике Србије узимају учешће

Свака активност у оквиру националног пројекта из Програма техничке сарадње Србије са МААЕ, за који је национални координатор одређена институција (преко свог именованог представника), реализује се по следећој процедури:

1. Свака пројектна активност је унапред дефинисана у пројектној документацији (нпр. долазак експертских мисија, учешће на радионицама, координационим састанцима, тренинг курсевима, студијским или научним посетама, набавка опреме)

2. Пројекат стартује са реализацијом тек након што институција у МААЕ уплати износ националне контрибуције, односно износ у вредности 5% укупног новчаног фонда пројекта

3. Званичан захтев за реализацију конкретне пројектне активности у одређеном термину доставља се у МААЕ електронском поштом. Званичан захтев могу да доставе: Слађан Велинов, у својству националног координатора за везу са МААЕ.

Национални координатор пројекта претходно захтев формулише и доставља наведеним лицима. Захтев се шаље програмском менаџеру за Републику Србију (енг. Programme Management Officer – PMO), који га даље обрађује у сарадњи са техничким официрима МААЕ или службом МААЕ за набавку опреме, итд.

4. Уколико активност која се реализује укључује одлазак запосленог институције на неки стручни скуп (радионица, тренинг курс, координациони састанак, студијска или научна посета), даља процедура се одвија као и у случају регионалних пројеката, почев од тачке 3.

Свака активност у оквиру регионалног или међурегионалног пројекта из Програма техничке сарадње МААЕ (учешће на радионицама, координационим састанцима, тренинг курсевима, студијским или научним посетама) у којој учествује Република Србија реализује се по следећој процедури:

1. Позив за скуп доставља се из МААЕ електронском поштом националном координатору за везу, Слађану Велинову. У неким случајевима, а то зависи од ажурности официра у МААЕ који воде (међу)регионалне пројекте, обавештења директно добијају и национални координатори пројеката.

2. Национaлни помоћник за везу (или његов сарадник) позиве прослеђује националним координаторима пројеката, уз детаљно упутство о процесу пријаве кандидата. Национални координатори пројеката су стручњаци у областима које су теме пројеката и имају следеће обавезе по пројекту:

– Праћење реализације регионалног или међурегионалног пројекта

– Евалуација пројекта једном годишње на за то предвиђеним формуларима Директората

– Годишње извештавање МААЕ о пројекту (на енглеском језику, по процедури коју утврђује МААЕ и у комуникацији са водећим координатором датог пројекта из неке од земаља чланица МААЕ)

– Писање завршног националног извештаја и/или припрема националних презентација (на српском језику);

– Узимање учешћа у техничким састанцима пројекта (на којима се планира пројекат или подносе периодични и завршни национални извештаји);

– Узимање учешћа у номинацији кандидата за све скупове током реализације пројекта, водећи рачуна о томе да кандидати имају одговарајуће квалификације и да су заступљене све институције из области која је тема пројекта у у Републици Србији.

3. Национални координатори пројеката обавештавају и предлажу кандидате за појединачне скупове. Ако национални коодринатор пројекта одабере кандидата који је запослен у некој институцији, тада кандидат потребну документацију за предметни скуп доставља помоћнику за везу са МААЕ. Комплетна документација кандидата мора садржати следеће:

– изјава о прихватању обавезе да се по окончању реализације поднесе извештај о учешћу, са потписом кандидата. Кандидат је такође дужан да укратко обавести и уколико није дошло до реализације његовог учешћа.

– номинациони формулар МААЕ попуњавањем електронског номинационог образаца МААЕ за одговарајућу врсту скупа

– потписано писмо директора институције запосленог (на меморандуму), које садржи јасне назнаке да се запослени упућује у датом периоду на предметни скуп, односно да му се одобрава службени пут

– евентуално, уколико је то посебно тражено, друга пратећа документација (нпр. сертификат о знању језика, медицински сертификат, историјат професионалног излагања зрачењу итд.)

4. Национaлни помоћник за везу са МААЕ (или његов сарадник) обрађује све пристигле пријаве, уз консултацију са националним координатором (провера да ли су пријављени кандидати одобрени од стране координатора итд.) и са кандидатима (провера комплетности података и достављене документације), припрема документацију за слање у МААЕ и прослеђује националном координатору за везу са МААЕ на потпис.

5. Национaлни помоћник за везу са МААЕ потписану и скенирану номинациону документацију кандидата упућује електронском поштом у МААЕ, а оригинале шаље редовном поштом.

6. Селекциони панел МААЕ, који чине технички официри и програм менаџери МААЕ, врши одабир свих предложених кандидата и МААЕ о резултату овог одабира, као и о путним, боравишним и финансијским аранжманима скупа обавештава кандидате директно.

7. По реализованом учешћу на скупу, номиновани кандидат је у обавези да Директорату достави писани извештај у за то предвиђеном формулару у року од 10 радних дана.

Напомена:У процесу пријављивања и номинације кандидата национални координатор за везу са МААЕ и национални помоћник за везу са МААЕ:
– пружају кандидатима и националним координаторима пројеката сву неопходну помоћ;

– брину о томе да су информације и потребни формулари на сајту Директората који се односе на реализацију програма сарадње са МААЕ комплетни и ажурирани;

– интервенишу увек када се приликом пријављивања не поштују правила МААЕ (нпр. кандидат који се предлаже за научну посету мора имати минимум 5 година до пензије, кандидат који се предлаже за студијску/научну посету не сме имати у претходне 2 године ниједну студијску/научну посету, кандидати који нису доставили извештаје по претходним учешћима не могу се поново пријављивати, итд.).

Финансијски аспекти реализације активности у оквиру регионалних и међурегионалних пројеката

Реализацију свих активности по пројекту финансијски у потпуности покривају средства МААЕ, и она се додељују за сваки скуп директно/лично номинованим и одабраним кандидатима државе. Средства покривају пут, смештај и дневне трошкове учесника.

Важна напомена: : Изузетак од овог правила су учешћа на студијским обукама (енг. fellowships) и научним посетама (енг. scientific visits) у оквиру регионалних или међурегионалних пројеката, где институција у којој су учесници запослени плаћа 5% од укупне вредности скупа за претходну фискалну годину.