Izaberite stranicu
6. децембра 2021.
Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања PLAC III

У новембру и децембру 2021. године у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је одржана експертска мисија у оквиру пројекта Правна подршка преговорима (ПЛАК III) – Преглед нацрта стратегије управљањаситуацијама постојећег излагања (Review of a Draft of Existing Exposure SituationManagement Strategy)којом се успоставља оквир за управљање ситуацијама постојећег излагања у Републици Србији у складу са одредбама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности и захтевима чланова 100. и 101. Директиве Савета 2013/59/Еуратом. Упркос чињеници да не постоји много стратегија ове врсте, стратегија тежи да буде у складу са захтевима Директиве Савета 2013/59/Еуратом, доступном литературом из наведене области и међународним препорукама и стандардима. Стратегија ће додатно допринети даљем усклађивању националног законодавства са правним тековинама Европске уније у области радијационе и нуклеарне сигурности.