6. Decembra 2021.
Strategija upravljanja situacijama postojećeg izlaganja PLAC III

U novembru i decembru 2021. godine u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je održana ekspertska misija u okviru projekta Pravna podrška pregovorima (PLAK III) – Pregled nacrta strategije upravljanjasituacijama postojećeg izlaganja (Review of a Draft of Existing Exposure SituationManagement Strategy)kojom se uspostavlja okvir za upravljanje situacijama postojećeg izlaganja u Republici Srbiji u skladu sa odredbama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti i zahtevima članova 100. i 101. Direktive Saveta 2013/59/Euratom. Uprkos činjenici da ne postoji mnogo strategija ove vrste, strategija teži da bude u skladu sa zahtevima Direktive Saveta 2013/59/Euratom, dostupnom literaturom iz navedene oblasti i međunarodnim preporukama i standardima. Strategija će dodatno doprineti daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti.