Izaberite stranicu
9. јун 2023.
Саопштење Директората поводом медијских објава везаних за статус запослених у Директорату

Поводом информација у одређеном делу медија који су објављене претходних дана, а односе се на отказ уговора о раду запосленој, имајући у виду да Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије није ни на који начин био контактиран ради провере веродостојности прикупљених информација, овим путем Директорат жели да саопшти следеће:

Дана 05.06.2023. године директор Директората је од стране ИТ службе обавештен да је запослена  МС поновила теже повреде радних обавеза због којих јој је већ била изречена дисциплинска мера, са упозорењем да ће јој уколико понови радње повреде радних обавеза и дисциплине, бити изречена мера отказа уговора о раду.

Имајући у виду теже повреде радне обавезе прописане Статутом Директората, Правилником о раду Директората и Кодексом понашања запослених, а у вези са Решењем Директората из 2021. године, након спроведеног дисциплинског поступка, запослена је наставила на исти начин кршити прописе и донето решење тако да је отказ уговора о раду правна последица оваквог поступања.

Само кршење прописа којима је јасно дефинисан начин понашања сваког запосленог било је довољан основ да се даље спроведу прописани поступци према запосленој.

Желимо посебно да нагласимо да од свог оснивања у Директорату никада није било постављено питање личних ставова или политичке оријентације било кога од запослених. Сваки запослени, па и запослена МС је напредовао у каријери и био афирмисан у међународној сарадњи на једнак начин и нико није био привилегован или успораван због своје политичке орјентације.

Међутим, Директорат је дужан да обрати посебну пажњу на комуникацију са међународним организацијама, и да представници Директората и остали акредитовани учесници на међународним конгресима и радионицама, на достојан начин представљају Републику Србију. То значи да и у својој унутрашњој организационој структури Директорат мора придавати висок степен пажње поштовању правила понашања и поступања свих запослених и акредитованих учесника. 

Решењем о отказу директор Директората се није упуштао у оцену да ли су објаве на друштвеним мрежама лични став запослене, нити колики је број коментара запослена објавила, имајући у виду да је чл. 8 ст. 1 тачка 1 Правилника о раду предвиђено да запослени морају поступати политички неутрално.

Образложењем Решења о отказу Уговора о раду, Директорат је јасно аргументовао разлоге прописане Законом и горе наведеним правним актима, третирајући овај случај на једнак начин као и било који случај кршења статутарних одредби од стране запослених.

Став Директората као послодавца је такав да за оцену дисциплинске одговорности није битна врста политичког става или припадност било којој политичкој идеји, већ је предмет поступање у складу са решењем Директората број 116-00-1/2020-01/05 од 20.04.2021.год. и оцена присуства или одсуства политичке неутралности.

Горе описаним поступањем запослене МС поново су учињене битне повреде одредби члана 35. Статута Директората према којима се у обављању својих послова запослени не могу руководити политичким опредељењима, као и повреда одредби члана 8. став 1. тачка 1. Правилника, члана 15. Кодекса понашања запослених у јавности и члана 4. став 3. и члан 5. став 1. о политичкој неутралности запослених и руководилаца Директората као Јавне установе, а због којих је МС била изречена  дисциплинска мера решењем Директората бр. 116-00-1/2020-01/05 од 20.04.2021. год.

Како је у дисциплинском поступку који је претходио доношењу горе наведеног решења Директората утврђено да је запослена МС поступала свесно и у стању урачунљивости, са намером да се обрати јавности на Twitter мрежи, и како је у периоду провере па све до јуна 2023. године наставила да поступа супротно изреченој дисциплинској мери, директор Директората је оценио да запослена нема свест о јавном значају послова које обавља и државним органима које заступа као Шеф одсека за мађународну сарадњу, као и да нема намеру и вољу да чува углед Директората и Владе Србије као њеног оснивача, па је управо из ових разлога запосленој МС решењем од 05.06.2023. изречена мера отказа уговора о раду.

Ово је принципијални став Директората као одговорне институције која ће поступити увек на исти начин према сваком од својих запослених.