Izaberite stranicu

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Београд. Масарикова бр. 5, у циљу претходног испитивања тржишта. објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање иницијалнпх писаних понуда за узимање у закуп пословног простора у Београду за потребе седишта и смештај запослених Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, у оквиру претходног поступка узимања у закуп одговарајућег пословног простора у Београду за потребе седишта и смештаја својих запослених. позива сва заинтересована правна п фпзичка лица да у својству потенцијалног закуподавца поднесу иницнјалну писану понуду.

Понуђени пословни простор потребно је да испуњава следеће услове:

 • локација: Београд – подручје централних градских општина;
 • структура и квадратура: пословни простор од 1.000м2 до 1.500м2. по структури:  канцеларијски простор за 48 запослених. простор за  салу. архиву. писарницу и магацин:
 • опремљеност: cвe потребне инсталације и адекватан вентилациони систем.

Посебни услови закупа:

 • дужина трајања закупа: не краћа од 5 година. уз могућност продужења закупа анексом уговора. уколико постоји потреба Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије за наставак коришћења закупљеног простора:
 • могућност урачунавања у закупнину износа који би Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  као закупац инвестирала у закупљени простор. односно могућност ослобађања плаћања закупнине за временски период који покрива улагање:

Садржина иницијалне  понуде и докази који се уз понуду прилажу: назив понуђача и основни подацп из АПР-а за правна лица и предузетнике. односно име и презиме и број личне карте за физичка лица:

 • адреса и ближи опис понуђеног пословног простора (структура. квадратура. – –      опремљеност и стање у коме се налази)
 • цена закупа по 1 м2 нa месечном нивоу:
 • укупни трошкови редовног коришћења понуђеног пословног простора на месечном и годишњем нивоу:
 • могућност паркирања и број паркинг места;
 • друге погодности: могућност коришћења додатног простора и сл.;
 • оквирни износ евентуалних улагања ради довођења понуђеног пословног простора у функцију;
 • рок у коме се може преузети у закуп понуђени простор:
 • време/термин у коме се понуђени простор може разгледати и име и контакт овлашћеног лица понуђача:

Уз иницијалну понуду потребно је да понуђач достави доказ о праву својине. односно праву располагања понуђеним пословним простором.

Начин подношења понуде: Иницијалне понуде се подносе, на адресу: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије 11000 Београд. улица Масарикова бpoj 5/XV. писаним путем у затвореној коверти са назнаком ..ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“и назнаком HE ОТВАРАТИ.

Рок за достављање понуда: 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива на сајту Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Лпце које даје обавештења о јавном позиву: Сва обавештења о овом јавном позиву даје Радмила Радојковић, телефон 011/3061-358

Овај јавни позив објављен је на интернет презентацији  Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије www.srbatom.gov.rs.