Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

TEMA NEDELjE: Gljivice koje se hrane radioaktivnošću

Još 1992-te godine istraživači su bili zatečeni otkrićem vrste crnih gljivica koje su naselile napušteni nuklearni reaktor u černobiljskoj elektrani. Izgledalo je kao da razgrađuju i samo grafitno jezgro. Gljivice su rasle u pravcu izvora zračenja, iz čega su istraživači zaključili da one, zapravo, koriste fotohemijski proces sličan fotosintezi, samo što umesto sunčevog svetla, koje i ne dopire u mračni napušteni reaktor, koriste radioaktivno zračenje.

Optimizacija mera zaštite u situacijama postojećeg i vanrednog izlaganja

U periodu od 03. do 07. februara 2020. godine u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, u okviru programa TAIEX – instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija Evropske komisije, održana je radionica čija je tema bila „Uspostavljanje referentnih nivoa i procena doze u situacijama postojećeg izlaganja i u situacijama izloženosti jonizujućem zračenju u slučaju nuklearnog ili radiološkog akcidenta“.

Tema nedelje: Kako se radijacione tehnologije primenjuju u medicini

Bilten Međunarodne agencije za atomsku energiju MAAE prošlog novembra je bio posvećen istraživačkim reaktorima, pa se tu našao i tekst koji objašnjava kako se dobijaju dijagnostički snimci u medicini uz pomoć proizvoda iz istraživačkih reaktora.

Priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike

U okviru projekta Pravna podrška pregovorima u periodu od 27-31. januara i 10-14. februara 2020. godine održava se ekspertska misija na temu Smernice za kriterijume za priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike u skladu sa zahtevima Direktive Saveta 2013/59/Euratom u oblasti primene izvora zračenja u medicini. Učesnici ekspertske misije su predstavnci Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Ministarstva zdravlja, Udruženja medicinskih fizičara Srbije i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Tema nedelje: Upotreba radijacione tehnologije u konzervaciji hrane

Stručnjaci koji rade pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO, na engleskom WHO) nedavno su objavili interesantan tekst o prednostima uporebe jonizujućeg zračenja u prehrambenoj industriji. Ozračivanje hrane je tehnika konzeviranja kojom se produžava rok trajanja sirove hrane, voća i povrća izlaganjem jonizujućem zračenju. Na taj način sprečava se razvoj bakterija i mikroorganizama, insekata, kao i truljenje hrane, pa se smanjuje i mogućnost trovanja hranom.

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Dodatni protokol

Osnovne informacije o Dodatnom protokolu MAAE

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova