1. Marta 2024.
U Direktoratu održana dvodnevna obuka za korišćenje webECURIE veb-platforme

Obuka za korišćenje webECURIE, evropske veb-platforme za razmenu informacija u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije, za predstavnike Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i Sektora za vanredne situacije, održana je u Beogradu 28. i 29. februara, ove godine.

WebECURIE platforma je sistem za razmenu informacija kojim se implementiraju evropska Odluka Saveta od 14. decembra 1987. godine o programima Zajednice za ranu razmenu informacija u radiološkim vanrednim situacijama (87/600 Euratom) i Sporazum između Evropske zajednice za atomsku energiju (Euratom) i država nečlanica Evropske unije o učešću potonjih u dogovorima Zajednice za ranu razmenu informacija u slučaju radiološke vanredne situacije (Ecurie).

Odluka i Sporazum, koji je Srbija potpisala 2023. godine, zahtevaju od članica Evropske unije i potpisnica da odmah obaveste Evropsku komisiju i druge potencijalno ugrožene države članice, o svojoj nameri preduzimanja mera u cilju zaštite stanovništva u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije. Sve države članice po prijemu informacija obaveštavaju Evropsku komisiju o merama koje su preduzele i preporukama koje su dale, kao i o izmerenim nivoima radioaktivnosti.

Potpisivanjem navedenog Sporazuma i članstvom u ECURIE sistemu Republika Srbija je unapredila postojeći sistem pravovremenog obaveštavanja koji se odnosi na razmenu informacija sa drugim državama, na osnovu kojih se mogu vršiti bolje procene izlaganja stanovništva i procena uticaja na životnu sredinu u slučaju nuklearne ili radiološke vanredne situacije u cilju sprovođenja pravovremenih i adekvatnih mera zaštite.