30. Maja 2023.
Saopštenje

Povodom netačnih pisanja u medijima povodom vanrednog događaja od 04.06.2021. godine, u mestu Iđoš, opština Kikinda, koji očigledno u bitnim postavkama može da dovede do pogrešne interpretacije navedenog događaja, u cilju tačnog i pravilnog obaveštavanja javnosti, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (u daljem tekstu: Direktorat), naglašava sledeće:

            U više navrata, usmenim i pismenim putem Direktorat je na zahteve pojedinih medija detaljno, precizno i u skladu sa svojim nadležnostima, dostavio sve relevantne podatke vezane za gubitak izvora zračenja iridijum-192 na teritoriji opštine Kikinda, u naselju Iđoš dana 4. juna 2021. godine.

S obzirom da su pojedini tzv. istraživački novinari bili u očiglednom manjku  minimalnog stručnog znanja, kao i objektivnog pristupa temi o kojoj su želeli da pišu, a u višku želje za senzacionalističkim, tendencioznim i netačnim objavama javnog karaktera, iako su bili detaljno informisani o svim činjenicama i izvršili uvid u dokumentaciju, u nastavku sledi detaljan prikaz činjeničnog stanja predmetnog događaja, pri čemu, pre izlaganja činjeničnog stanja želimo da naglasimo i demantujemo bilo kakve insinuacije da je predmetni događaj u Iđošu prikriven.

Upravo suprotno, informacija o vanrednom događaju je objavljena na zvaničnom sajtu Direktorata u godišnjem izveštaju o radu Direktorata, i obaveštene su sve relevantne institucije Republike Srbije kao i Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču.

Dana 04.06.2021. godine, u periodu između 21 i 22 časa, predstavnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. Beograd, obavestili su Inspekciju za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost (u daljem tekstu Inspekciju) o gubitku radioaktivnog izvora iridijum 192 (Ir-192) iz uređaja za industrijsku radiografiju u okolini naselja Iđoš, opština Kikinda. Prema raspoloživim informacijama u trenutku prijavljivanja vanrednog događaja, radioaktivni izvor je izgubljen tokom terenskog rada vezanog za ispitivanje varova cevi naftovoda. Pored Inspekcije, o vanrednom događaju je, od strane Zavoda za zavarivanje d.o.o. obavešteno i angažovano ovlašćeno pravno lice Institut za nuklearne nauke „Vinča“ (u daljem tekstu Institut „Vinča”), koje je takođe obavestilo Inspekciju. Telefonskim putem je dogovoreno da Inspekcija i Institut „Vinča“ u subotu, 05.06.2021. godine izađu na teren, zajedno sa predstavnicima Zavoda za zavarivanje d.o.o. radi pronalaženja izgubljenog izvora.

Prema usmenim navodima radnika Zavoda za zavarivanje d.o.o, operatera IBR, koji su bili pristuni u trenutku nastanka vanrednog događaja, vršena su terenska snimanja na nekoliko lokacija i na jednoj od njih je došlo do ispadanja radioaktivnog izvora iridijuma 192 iz nosača. Operateri, prema sopstvenoj izjavi, nisu bili svesni da se izvor ne nalazi u uređaju iz razloga što u svojoj blizini nisu imali detektor radioaktivnosti koji bi ih alarmirao o povećanju doze radioaktivnog zračenja. Gubitak izvora je otkriven kasnije istog dana u laboratoriji, kada su razvijeni filmovi korišćeni tog dana, koji su svi bili osvetljeni usled izloženosti jonizujućem zračenju, kao i naknadnom proverom radiografske kamere koja je korišćena.         

Prema odredbama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti nosilac odobrenja je u potpunosti odgovoran za preduzmanje svih neophodnih mera u cilju otklanjanja ili smanjenja posledica, uključujući i početnu procenu okolnosti i posledica vanrednog događaja i pružanje pomoći tokom sprovođenja mera zaštite u slučaju vanrednog događaja koji je nastao tokom obavljanja delatnosti. Pored obaveštavanja nadležnih institucija o radiološkom vanrednom događaju, predstavnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. su istog dana u večernjim satima izvršili pretragu terena i locirali radioaktivni izvor na lokaciji sabirne stanice Iđoš, na trasi naftovoda. U skladu sa planom za delovanje u slučaju vanrednog događaja, propisanog u Programu zaštite od jonizujućih zračenja nosioca odobrenja Zavoda za zavarivanje d.o.o, lokacija izvora zračenja je propisno obeležena i onemogućen je neovlašćen pristup. Prema usmenim izjavama prisutnih lica na lokaciji na kojoj je izvor izgubljen nije bilo drugih radnika, s obzirom da se radiografsko snimanje vršilo nakon završetka radnog vremena.

Dana 05.06.2021. oko 09 časova Inspekcija je u prisustvu predstavnika Zavoda za zavarivanje d.o.o. i dvojice predstavnika Instituta „Vinča“, izvršila uviđaj na lokaciji na kojoj je došlo do vanrednog događaja, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzimanja daljih koraka, kao i kontrole da li su sve mere preduzete od strane odgovornog subjekta (Zavod za zavarivanje d.o.o.) skladu sa principima radijacione sigurnosti i bezbednosti kao i u saglasnosti za Zakonom propisanim odredbama i obavezama. Radioaktivni izvor je detektovan na trasi naftovoda, u kanalu dubine 1 – 1,5 m. Nakon procene situacije od strane predstavnika Instituta „Vinča“, izolacija i pronalaženje radioaktivnog izvora iz kanala nije bila moguća zbog blata i vode kojim je dno kanala bilo prekriveno. Na predlog predstavnika Instituta „Vinča“ odlučeno je da se bagerom izvuče izvor zajedno sa manjom količinom zemlje u kojoj se nalazi te da se prebaci na površinu i posle toga pronađe u izvađenoj gomili zemlje. Zavod za zavarivanje d.o.o. je obezbedio bager i rukovaoca bagerom. Izvor je lociran i prebačen je zajedno sa zemljom na površinu. U tom trenutku detektovana doza zračenja je naglo porasla, te je dalja aktivnost morala biti prekinuta i bilo je neophodno povući se na sigurnu udaljenost (oko 100 m) od mesta na kome se izvor nalazi.

Sve aktivnosti i planirane radnje tokom sanacije vanrednog događaja, predlagane su od strane ovlašćenog pravnog lica, angažovanog od strane Zavoda za zavarivanje d.o.o, uz saglasnost i kontrolu Inspekcije.

Zbog novonastale situacije, Inspekcija je odlučila da obavesti lokalni sektor za vanredne situacije u Kikindi, kako bi pružili tehničku podršku i kako bi obezbedili lokaciju od neovlašćenog pristupa. Takođe je obavešteno i rukovodstvo Direktorata koje je hitno obavestilo Sektor za vanredne situacije u Beogradu i kabinet Ministra unutrašnjih poslova. Zatražena je i dodatna pomoć u ljudstvu i opremi iz Instituta, koja se odmah po pozivu uputila iz Beograda prema Iđošu.  Na lokaciju je upućena i lokalna policija i vatrogasci, koji se upoznaju sa situacijom i vanrednim događajem koji je u toku te obezbeđuju samu lokaciju i okolne pristupe.

Oko 17 časova istog dana na lokaciju dolazi dodatna ekipa iz Instituta „Vinča“ te se pristupa ručnom traženju radioaktivnog izvora koji se još uvek nalazi u gomili zemlje, a zbog velikih doza nije bilo moguće lociranje izvora na površini manjoj od 0,5 m2. Plan delovanja je bio pronalaženje samog radioaktivnog izvora ili pronalaženje grumena zemlje u kojem se izvor nalazi i njegovo pakovanje u zaštitni kontejner, pogodan za transport i skladištenje. Akcija je nastavljena i u toku sutrašnjeg dana (nedelja 06.06.2021. godine) uz angažovanje dodatnog ljudstva iz Instituta „Vinča“. Lokacija na kojoj je došlo do vanrednog događaja je tokom noći ostala pod nadzorom lokalne policije. 

Posle višesatnog rada zaključeno je da se izvor nalazi u mešavini blata i pokošene trave te ručna potraga pomoću lopata i drugog raspoloživog alata više nije moguća zbog rizika od primanja velikih doza. Ostavljanje radioaktivnog izvora na lokaciji na kojoj je pronađen i njegovo zakopavanje, predstavljalo bi nelegalno odlaganje radioaktivnog materijala u životnu sredinu što je u suprotnosti sa principima sigurnog i bezbednog upravljanja radioaktivnim otpadom i isluženim izvorima zračenja, a sem toga je i kažnjivo na osnovu odredbi Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, kao i Krivičnog zakonika RS.

S obzirom da je u pitanju radioaktivni izvor iridijuma-192, koji ima vreme poluraspada 74 dana, do zadovoljenja uslova za potencijalno oslobađanje radioaktivnog materijala od dalje regulatorne kontrole i njegovog sigurnog ispuštanja u životnu sredinu, trebalo bi da prođe najmanje deset vremena poluraspada (740 dana) a tokom navedenog perioda radioaktivni izvor bi se nalazio na nebezbednoj lokaciji u sred njive, izložen uticaju vremenskih uslova i potencijalnom neovlašćenom pristupu.

Posebno želimo da naglasimo da bi u konkretnoj situaciji ostavljanje radioaktivnog izvora u zemlji bilo praćeno nesrezmernim troškovima, vezanim za obezbeđivanje čitave lokacije i praćenje stanja u navedenom periodu i pitanje plasmana poljoprivrednih proizvoda sa navedene lokacije.

Predloženo rešenje od strane predstavnika Instituta „Vinča“ je bilo da se čitav komad zemlje u kojoj se izvor nalazi iskopa bagerom i da se uskladišti u prenosnu metalnu kutiju zajedno sa zemljom. Komad zemlje sa radioaktivnim izvorom je iskopan i smešten u metalnu kutiju koja je smeštena u kombi Instituta, namenjen za prevoz radioaktivnih materijala. S obzirom na primljene doze, Institut „Vinča“ odlučuje da povuče svoje ljude iz daljeg rada. Transport kombija sa radioaktivnim izvorom je planiran za ponedeljak 07.06.2021. godine.

U ponedeljak, 07.06.2021. u prepodnevnim satima, predstavnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. i Konvar d.o.o. su došli na sastanak u Direktorat kako bi se utvrdio način rešavanja vanrednog događaja i stavljanje radioaktivnog izvora pod kontrolu. S obzirom na visoke jačine doze u i oko kombija te komplikovane logistike pri organizaciji transporta, odustalo se od prevoza kombijem ili transporta samog kombija dodatnim kamionom. S obzirom da je prema odredbama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti nosilac odobrenja u potpunosti odgovoran za saniranje vanrednog događaja, predstavnici Zavod za zavarivanje d.o.o. su odlučili da ne angažuju drugo ovlašćeno pravno lice, već da sami, uz pomoć predstavnika kompanije Konvar d.o.o. sa kojom imaju ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, nastave sanaciju vanrednog događaja. Konvar d.o.o. je u tom trenutku takođe bio nosilac odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti: industrijska radiografija. 

Od strane predstavnika Zavoda za zavarivanje d.o.o. je predloženo da se izvor pokuša izolovati iz zemlje u kojoj se trenutno nalazi i uskladišti u prenosni kontejner koji bi pružao adekvatniju zaštitu. Predstavnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. i Konvar d.o.o. uz Inspekciju, su došli na lokaciju vanrednog događaja u ponedeljak u 16 časova. Izloženi radnici Konvar d.o.o. su uspeli da izoluju izvor iz zemlje u kojoj se nalazio i smeste ga u prenosni kontejner za transport radioaktivnih izvora. Transportni kontejner je zatim smešten u kombi Instituta „Vinča“ i pripremljen za transport. Dozimetrista Instituta „Vinča“ izvršio je dozimetrijsku kontrolu pakovanja sa izvorom, kao i vozačkog mesta i na spoljašnjoj strani vozila. Takođe izvršena je dozimetrijska kontrola lokacije na kojoj je došlo do vanrednog događaja, tj. na kojoj je izvor izgubljen radi provere postojanja zaostale kontaminacije i rezultati merenja su bili u granicama prirodnog fona. Kombi je uz policijsku pratnju sproveden do lokacije privremenog skladišta, gde je smešten u bunker za skladištenje radioaktivnih izvora firme Konvar d.o.o. koji ispunjava propisane uslove za skladištenje uređaja za industrijsku radiografiju.

Dana 10.06.2021. godine inspektori za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost izvršili su vanredni inspekcijski nadzor kod nadziranog subjekta Zavod za zavarivanje d.o.o. radi utvrđivanja činjenica u vezi vanrednog događaja u Iđošu, uzimanja izjava odgovornih lica i lica prisutnih tokom nastanka vanrednog događaja. Radnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. koji su bili prisutni u trenutku nastanka vanrednog događaja su upućeni na vanredni zdravstveni pregled od strane poslodavca i njihovi TL dozimetri su poslati u Institut „Vinča“ na očitavanje.

Radioaktivni izvor iridijuma 192 je transportovan u Institut „Vinča“, Laboratorija za izotope radi dodatnog ispitivanja, nakon čega je utvrđeno da isti nije oštećen te da je siguran za dalje korišćenje, nakon čega je ugrađen u radiografsku kameru i vraćen vlasniku na dalje korišćenje.

Istog dana izvršena su očitavanja TL dozimetara i rezultati su pokazali da su tokom nastanka vanrednog događaja primili doze od 962 mSv i 416 mSv, što višestruko prelazi zakonom propisane godišnje granice izlaganja profesionalno izloženih lica (100 mSv za pet uzastopnih godina, a maksimalno 50 mSv tokom jedne godine). Rezultati očitavanja ličnih dozimetara su naknadno potvrđeni i biodozimetrijskom analizom iz uzoraka krvi, rađenoj od strane JP „Nuklearni objekti Srbije“ (procenjene efektivne doze su 720 i 600 mSv).

Ovi rezultati nedvosmisleno ukazuju da je izjava radnika data novinarki pojedinim medijima laičko tumačenje primljene doze, pri čemu je i sam radnik priznao da se nije pridržavao osnovnih principa radijacione sigurnosti i bezbednosti, a koja izjava je i u suprotnosti sa njegovim izjavama datim Inspekciji u toku inspekcijskog nadzora.

Inspekcija za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost je u skladu sa svojim nadležnostima, a na osnovu prikupljenih informacija i činjenica, rešenjem izrekla trajnu zabranu rada u zoni jonizujućeg zračenja, dvojici radnika Zavoda za zavarivanje d.o.o. koji su u trenutku nastanka vanrednog događaja primili doze zračenja višestruko veće od propisanih granica. Nakon uložene žalbe od strane pomenutih radnika, Drugostepeni organ Direktorata je preinačio izrečenu meru zabrane rada  u zoni jonizujućeg zračenja na pet godina, što je u skladu sa zakonom propisanim granicama izlaganja profesionalno izložeih lica.

Prisustvo direktora Direktorata koje autor teksta napominje, je iz razloga nadležnosti Direktorata i poslova radijacione sigurnosti i bezbednosti, a kao stalni član Republičkog štaba za vanredne situacije, bilo je neophodno da i on bude prisutan radi celokupne situacije.

U netačnim informacijama prenetim u pojedinim medijima naročito je indikativno prikrivanje i prećutkivanje o određenim činjenicama o kojima su  autori teksta imali saznanje (vreme nastanka incidenta oko 22:00, ime nosioca licence i njegove zakonom propisane obaveze, Zavoda za zavarivanje d.o.o.) i sa druge strane manipulacija poluistinama (da aktivnosti Instituta ,,Vinča” na lokaciji zavise od volje ili „želje“ radnika) ili neistinama i improvizovanim tumačenjem uloge Direktorata koji nema „ekipu za sanacije” već obavlja funkciju nadzora i na kraju nestručnim tumačenjem pojma „radioaktivnog” otpada.

U vezi sa napred navedenim povlačenje radnika Instituta ,,Vinča” je poslovna odluka samog Instituta i njihovog nalogodavca, odnosno Zavoda za zavarivanje d.o.o. na šta Direktorat nije imao nadležnosti da utiče.

To je dalje, dovelo i nekadašnjeg direktora u ,,Vinči”, kako navodi autor teksta, gospodina Jagoša Raičevića, da svojom izjavom povodom ovog slučaja, dovede u pitanje i svoj stručni legitimitet u ovoj oblasti.  Naročito imajući u vidu da je nosilac odobrenja (Zavod za zavarivanje d.o.o.) jedini ovlašćen da deklariše radioaktivni otpad, odnosno radioaktivni izvor isluženim, koji tek posle deklarisanja, može biti smešten u Centralno skladište kojim upravlja JP „Nuklearni objekti Srbije“ (u daljem tekstu JP NOS), pri čemu naglašavamo da je predmetni izvor ponovo vraćen vlasniku na dalje korišćenje.

Kako je autor teksta naveo da JP NOS nije kontaktirano, napominjemo da je isključivo pravo i obaveza nosioca odobrenja da izabere ovlašćeno lice koje će postupati u konkretnom slučaju. Direktorat bi imao pravo a i obavezu da sam angažuje ovlašćeno pravno lice da sanira posledice vanrednog događaja samo u slučaju da primarno odgovorni subjekat ne može ili neće da izvrši svoje zakonom propisane obaveze, a što bi za posledicu imalo i sankcionisanje odgovornog subjekta u skladu sa zakonom kao i nadoknadu troškova.

Kada se medijski tekst sagleda uočava se kontradikcija i u samim tvrdnjama: tvrdnja autora da su radnici ozračeni – kontra tvrdnji radnika „da mu nije ništa“ i „čuđenje“ medicinskog eksperta o brzom oporavku ozračenog radnika.

            Ni radnici Instituta ,,Vinča”, ni radnici Zavoda za zavarivanje d.o.o. i Konvar d.o.o. koji su učestvovali u aktivnostima vezanim za sanaciju ovog događaja, a koji su prema važećoj regulativi izloženi radnici, nisu primili doze iznad propisanih granica za profesionalno izlaganje. Takođe, napominjemo da su sva druga lica, koja su bila prisutna na lokaciji tokom trajanja vanrednog događaja, a koja po definiciji nisu izloženi radnici bili na sigurnoj udaljenosti od izvora zračenja, što je konstantno i praćeno.      

Uvereni smo da je iz napred navedenog svakom dobronamernom čitaocu jasno da je Direktorat u svemu postupao u skladu sa pozitivnim propisima a s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih efekata jonizujućeg zračenja.