Trenutno je redukovan sistem najave nuklearnog ili radiološkog akcidenta, jer četiri od 9 mernih stanica koje mere jačinu doze gama zračenja u vazduhu nije u funkciji i, zbog epidemiološke situacije i u skladu sa naloženim i preporučenim preventivnim merama, nije ih moguće osposobiti u ovom trenutku. To su stanice Beograd, Kladovo, Niš i Vranje.

Ostale stanice, Palić, Novi Sad, Vinča (kod Beograda), Zlatibor i Kosovska Mitrovica su u funkciji i podaci o jačini doze gama zračenja na ovim mernim mestima se ažuriraju svakih pola sata.

I pored redukcije, opštu situaciju je moguće dobro pratiti, s obzirom na dobru umreženost svih stanica u Evropi i dobru povezanost sa zemljama u okruženju, naročito u zemljama koje imaju nukelarne elektrane, a podaci su dostupni na stranici Evropske platforme za razmenu radioloških podataka (European Radiological Data Exchange Platform, EURDEP) https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx

Takođe, Direktorat je u redovnoj komunikaciji sa Centrom za incidente i vanredne situacije Međunarodne agencije za atomsku energiju koji je fokalna tačka za obaveštavanje međunarodne zajednice o nuklearnim i radiološkim akcidentima.