15. Aprila 2020.
Šumski požar u okolini Černobilja – nema opasnosti od radijacije

Na osnovu podataka objavljenih na portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i izveštaja zvaničnih institucija Ukrajine nadležnih za Zonu isključenja i samu černobiljsku nuklearnu elektranu, nema tvrdnji da je zbog požara koji je goreo od 4. aprila 2020. godine, došlo do povišene radioaktivnosti u životnoj sredini u široj oblasti oko elektrane, već da sva merenja daju rezultate u okvirima normalnih nivoa.

Ovo nije prvi put da se u okolini černiboljske nuklearne elektrane dogodio šumski požar. Sličnu situaciju sa šumskim požarima ukrajinske vlasti su imale i 2017. i 2015. godine i ti požari su uspešno ugašeni bez posledica po stanovništvo Ukrajine i drugih zemalja.

Prema poslednjim informacijama, požar je stavljen pod kontrolu. Nivoi radioaktivnosti u životnoj sredini se sve vreme kontinuirano prate na velikom broju mernih tačaka kako bi se na vreme reagovalo sprovođenjem mera zaštite ukoliko se za njima ukaže potreba. Prema zvaničnim ukrajinskim podacima, nivo gama zračenja u proteklim danima varirao je u opsegu očekivanih vrednosti.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazuju da izmerene vrednosti ne prelaze nivoe koji bi zahtevali evakuaciju i primenu drugih hitnih zaštitnih mera. Rezultati merenja cezijuma-137 u životnoj sredini u široj okolini koje su izvršile mobilne laboratorije Državnog naučnog i tehničkog centra za nuklearnu i radijacionu sigurnost Ukrajine, takođe ne ukazuju da je došlo do povećanja aktivnosti ovog radionuklida koje bi zahtevalo primenu zaštitnih mera.

S obzirom da u tzv. Zoni isključenja oko černobiljske elektrane još uvek ima kontaminacije, gorenjem šumskog rastinja postoji verovatnoća za privremeno povećanje radioaktivnosti u tom području. Kod ovog požara izmerene su nešto povećane vrednosti radijacije, ali one su bile niže od referentnih vrednosti za primenu hitnih mera zaštite te nije bilo potrebe za sprovođenjem zaštitnih mera kao što je npr. evakuacija ili zaklanjanje.

Detalji o toku situacije sa požarom dostupni su na Web-satju ukrajinskog Nuklearnog inspektorata:

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/en/publish/article/457885

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije saopštava da nije zabeleženo povećanje jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog fona zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je regulatorno telo u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti. Prema Konvenciji o ranom obaveštavanju, u Republici Srbiji Direktorat je nadležan za razmenu informacija sa MAAE i ima pristup zvaničnom portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima. U slučaju događaja usled koga bi bila ugrožena sigurnost, Direktorat blagovremeno obaveštava javnost.

Iako radi u režimu koji nalaže vanredno stanje, Direktorat svakodnevno 24 sata prati nivo radioaktivnosti i o bilo kakvim promenama javnost će biti blagovremeno obaveštena.