Na osnovu čl. 22. tačka 3) i  57. stav 10. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 10/19), Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost je izradio Nacrt Pravilnika o izdavanju ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja.

Direktorat poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi. Tekst nacrta nalazi se ovde.

Obrazložene predloge za izmenu ili dopunu teksta u pisanom obliku poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs najkasnije do 28-og aprila 2021. godine.

Javna rasprava je, na zahtev korisnika, produžena do 12-og maja 2021. godine.