7. Oktobra 2019.
Konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE/IAEA) o promeni klime i ulozi nuklearne energetike

Od 7. do 11. oktobra u Beču se održava se konferencija MAAE o promeni klime i ulozi nuklearne energetike (https://www.iaea.org/atoms4climate). Na programu je preko 20 predavača i izlagača iz zemalja članica i međunarodnih organizacija.

Promena klime je jedan od najvažnijih problema sa kojima se svet danas susreće. Nuklearna energetika može zanačajno da doprinese smanjenju ispuštanja gasova staklene bašte u atmosferu, a da istovremeno odgovori uvećanju potražnje za energijom sve nastanjenije planete, kao i održivom razvoju. Ona ima značajan potencijal u obezbeđenju električne energije, daljinskog grejanja i toplotne energije za industrijske procese, praktično bez ispuštanja bilo kakvih gasova staklene bašte. U ovom smislu naročita pažnja je posvećena smanjenju stvaranja gasova staklene bašte na svakom stupnju nuklearnog gorivnog ciklusa.

Konferencija se fokusira na trenutna, razvojna i inovativna rešenja. Diskusije se odvijaju o svim aktulenim naučnim i tehničkim aspektima mogućnosti nuklearne energetike da doprinese ciljevima definisanim Pariskim sporazumom 2018. godine, kao i Ciljevima Održivog Razvoja (COR/SDG) Ujedinjenih nacija, pre svega COR 7 (Obezbediti pristup priuštljivoj, pouzdanoj, održivoj i savremenoj energiji za sve) i COR 13 (Hitno delovanje u borbi sa promenom klime i posledicama).

Posebna tema je percepcija zainteresovanih strana u ne-nuklearnom sektoru i javnosti o ulozi nuklearne energetike u ublažavanju promena klime i rad na toj komunikaciji.

Za Republiku Srbiju je značajno da bude u toku sa napretkom struke, prakse i stavova na ovom polju razvoja u svetu, kako zbog okruženja koje je orjentisano na razvoj i poboljšanja nuklearne energetike, tako i zbog održavanja sopstvenih potencijala i uslova za informisano i argumentovano odlučivanje.