12. Jula 2023.
Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije stigla je oprema koja će unaprediti radionuklidne terapije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (Institut), u Beogradu, kroz projekat koji se realizuje preko Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), dobio je opremu u vrednosti od oko 82 miliona dinara. Projekat ima za cilj unapređenje radionuklidne terapije i dijagnostike, kao i unapređenje naprednih radioterapijskih tretmana, poput transkutane zračne terapije i brahiterapije.

Direktorat, u okviru svojih nadležnosti, koordinira saradnju sa MAAE na nacionalnom nivou i fokalna je tačka za programiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju Programa tehničke pomoći i saradnje MAAE u Republici Srbiji.

SPECT/CT aparat, koji je stigao u Institut tokom 2022. godine, ima za cilj unapređenje radionuklidne terapije i ima izuzetno široku primenu i u onkološkoj dijagnostici. Upotreba SPECT/CT-a može doprineti boljoj diferencijaciji malignih, u odnosu na benigne lezije, kao i diferencijaciji tumorskih promena u odnosu na normalne anatomske strukture.

Osim SPECT/CT aparata, Institut je dobio i RT-PCR sistem (engl. RT-PCR-from Applied Biosystems QuantStudio 5), koji je stigao prošle sedmice i koji će biti instaliran 12. jula, a koristiće se u dijagnostici, za predviđanje efekata radionuklidne terapije u realnom vremenu, kod pacijenata obolelih od raka.

Takođe, putem istog projekta očekuje se da stigne i softver za tzv. Komet test (engl. Comet Assay Software # 4260-000-CS) koji će se u Institutu koristiti u sledeće svrhe: za standardni Komet test pri terapijskom izlaganju jonizujućem zračenju i ispitivanje međuindividualne varijacije u odgovorima normalnog tkiva na terapiju.

Imajući u vidu sadašnje potrebe pacijenata, nažalost očekivani rast malignih oboljenja i sve zahtevniji tehnološki nivo u sprovođenju dijagnostike i radionuklidne terapije, ova oprema je od vitalnog značaja za onkološke pacijente u Republici Srbiji jer omogućava adekvatniju i pravovremenu dijagnostiku, praćenje i stratifikaciju rizika nakon sprovedene radionuklidne terapije kao i bolji terapijski menadžment.