27. Aprila 2022.
Izveštaj Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije o nivou radioaktivnosti u životnoj sredini

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U aprilu nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema izveštajima Međunarodne agencije za atomsku energiju, u 4 ukrajinske nuklearne elektrane operativno je 7 od ukupno 15 reaktora i to 2 reaktora u NE Zaporožje koja je pod kontrolom ruskih snaga, 2 reaktora u NE Rovno, 1 reaktor u NE Hmeljnitski i 2 reaktora u NE Južna Ukrajina. Ostali reaktori su ugašeni radi redovnog održavanja.

Lokacija ugašene NE Černobilj je pod regulatornom kontrolom ukrajinskog regulatornog tela i u toku su intenzivne aktivnosti da se uz pomoć međunarodne zajednice u koordinaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju obnove redovne aktivnosti na ovoj lokaciji.

Direktorat nastavlja sa praćenjem stanja radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Ukrajini. Imajući u vidu da je situacija stabilna, Direktorat će ubuduće izveštaje dostavljati ukoliko dođe do promena koje su od značaja za radijacionu sigurnost u našoj zemlji.


Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U proteklih sedam dana od 21. do 27. marta 2022. godine, nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema izveštajima Međunarodne agencije za atomsku energiju, u 4 ukrajinske nuklearne elektrane operativno je 8 od ukupno 15 reaktora i to 2 reaktora u NE Zaporožje koja je pod kontrolom ruskih snaga, 3 reaktora u NE Rovno, 1 reaktor u NE Hmeljnitski i 2 reaktora u NE Južna Ukrajina. Ostali reaktori su ugašeni radi redovnog održavanja.

Na lokaciji ugašene NE Černobilj i dalje nije obnovljen sistem za automatski monitoring radioaktivnosti. Poslednja smena osoblja NE Černobilj bila je 21. marta.

Lokacija istraživačkog reaktora u Harkovu je u nekoliko navrata bila meta granatiranja, ali za sada nema indikacija da je došlo do oštećenja  reaktora niti do ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu. Reaktor je u podkritičnom stanju, a količina radioaktivnih materijala u reaktoru niska.

Direktorat nastavlja sa praćenjem stanja radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Ukrajini. Imajući u vidu da je situacija stabilna, Direktorat će ubuduće izveštaje dostavljati ukoliko dođe do promena koje su od značaja za radijacionu sigurnost u našoj zemlji.


Izveštaj za 20. mart 2022. godine

Međunarodna agencija za atomsku energiju nema objava koje bi ukazale na nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana kao i podkritičnog sistema „Neutronski izvor“ u Ukrajini. Nuklearna elektrana u Zaporožju i nuklearna elektrana u Černobilju uspostavile su stabilan sistem napajanja električnom energijom.

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Na zahtev Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, od početka ratnih dejstava u Ukrajini program merenja radioaktivnosti  aerosola na teritoriji Srbije vrši se pojačanim intenzitetom.

Na osnovu do sada dostavljenih izveštaja Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ za period od 1. do 14. marta 2022. godine u uzorcima aerosola iz prizemnog sloja atmosfere aktivnosti radionuklida 131I, 134 Cs i 137Cs  i drugih proizvedenih radionuklida bili su ispod granice detekcije što ukazuje da nije bilo vanrednih događaja sa posledicama koje mogu uticati na život i zdravlje stanovništva i životnu sredinu u našoj zemlji.

Direktorat nastavlja sa praćenjem stanja radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti u Ukrajini. Imajući u vidu da je situacija stabilna, ukoliko dođe do promena koje su od značaja za radijacionu sigurnost u našoj zemlji, javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 19. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Situacija u nuklearnim postrojenjima u Ukrajini je stabilna i nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 18. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Situacija u nuklearnim postrojenjima u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj. Nije bilo novih objava Ukrajinskog regulatornog tela na portalu za razmenu informacija Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 17. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Situacija u nuklearnim elektranama u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 16. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Ukrajinsko regulatorno telo je obavestilo Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (MAAE) da je černobiljska elektrana ponovo povezana na električnu mrežu čime je obezbeđeno snabdevanje objekata i skladišta isluženog goriva električnom energijom.

U NE Zaporožje, u toku jučerašnjeg dana izvršeno je kontrolisano detoniranje neeksplodiranih eksplozivnih projektila, bez ugrožavanja sigurnosti rada reaktora. Situacija u ostalim nuklearnim elektranama u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 15. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Ukrajinsko regulatorno telo je obavestilo Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (MAAE) da je černobiljska elektrana ponovo povezana na električnu mrežu čime je obezbeđeno snabdevanje objekata i skladišta isluženog goriva električnom energijom.

U NE Zaporožje, u toku jučerašnjeg dana izvršeno je kontrolisano detoniranje neeksplodiranih eksplozivnih projektila, bez ugrožavanja sigurnosti rada reaktora. Situacija u ostalim nuklearnim elektranama u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 14. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja  u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Ukrajinsko regulatorno telo je obavestilo Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (MAAE) da je u toku jučerašnjeg dana popravljen prethodno oštećen dalekovod i proces ponovnog povezivanja černobiljske elektrane na električnu mrežu je započet. Situacija u NE Zaporožje kao i u ostalim nuklearnim elektranama u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 13. mart 2022. godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja  u skladu su sa varijacijama prirodnog nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Ukrajina je danas obavestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (MAAE) da su ukrajinski timovi uspeli da poprave dalekovod neophodan za snabdevanje električnom energijom nuklearne elektrane u Černobilju. Elektrana nastavlja da radi na pomoćnim dizel agregatima i biće ponovo priključena na ukrajinsku električnu mrežu danas u toku prepodneva.

Situacija u NE Zaporožje kao i u ostalim nuklearnim elektranama u Ukrajini je nepromenjena u odnosu na prethodni izveštaj.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 12. mart 2022. godine

U protekla 24 sata vrednosti doze gama zračenja na teritoriji Republike Srbije, Evrope uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajenim nivoima.

U redovnom izveštaju koji Državni nuklearni regulatorni inspektorat Ukrajine dostavio 12. marta Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (MAAE), ukrajinski regulator je saopštio da se situacija sa napajanjem električnom energijom NE Zaporožje nije promenila poslednjih dana. Lokacija ima četiri dalekovoda visokog napona (750 kV) plus još jedan u stanju pripravnosti. Dva od četiri su oštećena. Operater je obavestio MAAE da se potrebe za električnom energijom van lokacije nuklearne elektrane mogu obezbediti jednim dostupnim dalekovodom. Dizel generatori su takođe funkcionalni i spremni da obezbede rezervno napajanje.

Ruska Federacija je zvanično obavestila MAAE da upravljanje i rad nuklearnih elektrana Zaporožje i Černobilj vrši ukrajinsko operativno osoblje. Konsultativnu pomoć im pruža grupa od nekoliko ruskih stručnjaka. U okviru pružanja tehničke podrške utvrđuju se prioritetne potrebe postrojenja za siguran rad. Vrši se restauracija napajanja elektrane u Černobilju i sistema fizičke zaštite NE Zaporožje.

Što se tiče situacije u nuklearnoj elektrani u Černobilju, ukrajinski regulator je rekao da se napori na popravci oštećenih dalekovoda nastavljaju, ali su spoljne isporuke električne energije i dalje prekinute od 9. marta. Dizel generatori nastavljaju da obezbeđuju rezervno napajanje za sisteme relevantne za sigurnost, uključujući skladišta istrošenog goriva, a dodatne isporuke goriva stigle su 11. marta.

Što se tiče statusa operativnih nuklearnih elektrana u Ukrajini, Državni nuklearni regulatorni inspektorat Ukrajine je naveo da je osam od 15 reaktora u zemlji u funkciji. Sistemi za praćenje nisu zabeleželi promene u nivou radioaktivnosti.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 11. mart 2022.godine

U protekla 24 sata vrednosti doze gama zračenja na teritoriji  Republike Srbije, Evrope uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajenim nivoima.

Na osnovu informacija koje je Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE)  dobila od Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine nema promena u statusu nuklearnih postrojenja u Ukrajini u odnosu na prethodne objave. Obezbeđeno je snabdevanje gorivom dizel generatora u NE Černobilj kao i smena osoblja u NE Zaporožje.

Sistemi za praćenje zračenja nisu zabeleželi promene u nivou radioaktivnosti.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Izveštaj za 10. mart 2022.godine

U protekla 24 sata vrednosti doze gama zračenja na teritoriji  Republike Srbije, Evrope uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajenim nivoima.

Kako se navodi u objavi Međunarodne agencije za atomsku energiju od 09. marta 2022. godine pokrenuti pomoćni dizel agregati obezbeđuju nesmetano napajanje sigurnosnih sistema u nuklearnoj elektrani u Černobilju. Međunarodna agencija za atomsku energiju i ukrajinsko regulatorno telo su saglasni da prekid napajanja na lokaciji NE Černobilj neće imati kritičan uticaj na osnovne sigurnosne funkcije nuklearne lektrane i skladišta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada na lokaciji. Nema prijave da je na lokaciji nuklearne elektrane u Černobilju zabeležen povišeni nivo radioaktivnosti.

Međunarodna agencija za atomsku energiju nema objava koje bi ukazale na nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana u Ukrajini. Merne stanice nisu detektovale povišene nivoe radioaktivnosti u njihovoj okolini.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštene.


Izveštaj za 9. mart 2022.godine

U proteklih 24 sata vrednosti doze gama zračenja na teritoriji  Republike Srbije, Evrope uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajenim nivoima.

Ukrajinsko regulatorno telo obavestilo je 9. marta 2022. godine oko 13:00 časova po ukrajinskom vremenu (12:00 po našem) Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je došlo do prekida napajanja na dalekovodu preko koga se napaja NE Černobilj i druga postrojenja u zoni isključenja. Pokrenuti su pomoćni dizel agregati kako bi se obezbedilo nesmetano napajanje sigurnosnih sistema u elektrani.

Kako se navodi u izveštaju Međunarodne agencije za atomsku energiju prekid napajanja na lokaciji NE Černobilj neće imati kritičan uticaj na osnovne sigurnosne funkcije NE Černobilj i skladišta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog otpada na lokaciji.

Međunarodna agencija za atomsku energiju nema objava koje bi ukazale na nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana u Ukrajini. Merne stanice nisu detektovale povišene nivoe radioaktivnosti u njihovoj okolini.

Direktorat nastavlja da prati razvoj situacije i u slučaju bilo kakvih promena javnost će biti blagovremeno obaveštena.


Izveštaj za 8. mart 2022.godine

Na osnovu poslednjih informacija Međunarodne agencije za atomsku energiju nuklearne elektrane u Ukrajini  rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad.

Merne stanice nisu detektovale povišene nivoe radioaktivnosti u njihovoj okolini.

 U proteklih 24 sata vrednosti doze gama zračenja na teritoriji  Republike Srbije, Evrope uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajnim nivoima.


Izveštaj za 7. mart 2022.godine

Na teritoriji Republike Srbije vrednosti doze gama zračenja u skladu su sa varijacijama prirodnog  nivoa zračenja.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Međunarodna agencija za atomsku energiju nema objava koje bi ukazale na nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana u Ukrajini. Merne stanice nisu detektovale povišene nivoe radioaktivnosti u njihovoj okolini.


Izveštaj za 6. mart 2022.godine

Na teritoriji Republike Srbije nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja u vazduhu. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja.

Vrednosti doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine kreću se u uobičajnim nivoima.

Kako se navodi u izveštaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju situacija na lokaciji nuklearnih elektrana u Černobilju i Zaporožju su nepromenjene. Aktivnosti se sprovode uz poštovanje procedura za siguran rad. Nije zabeležen povišeni nivo radioaktivnosti.

Ostale nuklearne elektrane u Ukrajini (Hmeljnicki, Rivne i Južno-ukrajinska) rade normalno u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad.

Dana 6. marta 2022. godine Državni nuklearni regulatorni inspektorat Ukrajine prijavio je  da je zgrada Nacionalnog istraživačkog centra „Harkovski institut za fiziku i tehnologiju” u Harkovu oštećena.. Zaposleni u istraživačkom  centru nisu prijavili povišen nivo radioaktivnosti u objektu i okolini.


Izveštaj za 5. mart 2022.godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h).

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Državni nuklearni regulatorni inspektorat Ukrajine je 5-og marta poslao Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju pregled stanja na važnijim nuklearnim postrojenjima u Ukrajini. Situacija na lokaciji nuklearne elektrane u Černobilju je nepromenjena, sve aktivnosti se odvijaju uz poštovanje procedura za siguran rad. Na nuklearnoj elektrani Zaporožje nema promena. Automatski sistem za praćenje nivoa zračenja radi u redovnom režimu i do sada nije zabeležen povišeni nivo radioaktivnosti. Ostale nuklearne elektrane u Ukrajini (Hmeljnicki, Rivne i Južno-ukrajinska) rade normalno u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad. Nuklearno postrojenje „Neutronski izvor“ i istraživački reaktor Instituta za nuklearna istraživanja su pod kontrolom. Radioaktivni izvori koji se nalaze u „Regionalnom onkološkom centru“ koji je oštećen granatom su prebačeni u režim skladištenja i adekvatno obezbeđeni.


Izveštaj za 4. mart 2022.godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h). 

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Situacija na nuklearnoj elektrani u Zaporožju je nepromenjena. Blokovi nuklearne elektrane u Zaporožju rade u redukovanom režimu. Zaposleni nastavljaju sa radom na svojim radnim mestima u skladu sa zahtevima i procedurama za siguran rad. Na lokaciji nuklearne elektrane nije zabeležen povišen nivo radioaktivnosti.

Na osnovu poslednjih informacija ostale nuklearne elektrane u Ukrajini rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad.


Izveštaj za 3. i 4. mart 2022. godine

Državni nuklearni regulatorni inspektorat Ukrajine obavestio je Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da je na lokaciji nuklearne elektrane „Zaporožje“ u ranim jutarnjim časovima dana 04. marta 2022. godine došlo do oružanih sukoba u kojima je oštećen deo opreme. Oštećena oprema nije od vitalnog značaja za sigurnost rada nuklearne elektrane i osoblje elektrane preuzima mere za saniranje oštećenja.

Na lokaciji nuklearne elektrane u Zaporožju nije zabeležen povišeni nivo radioaktivnosti.

Na osnovu poslednjih informacija ostale nuklearne elektrane u Ukrajini rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad.

 U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h).

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.


Izveštaj za 2. mart 2022. godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h).

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema izveštaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, nuklearne elektrane rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad i nivoi radioaktivnosti su u okvirima propisanih nivoa.   


Izveštaj za 1. mart 2022. godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h).

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema izveštaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, nuklearne elektrane rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad i nivoi radioaktivnosti su u okvirima propisanih nivoa.   

Situacija na nuklearnoj elektrani u Černobilju je nepromenjena. Postrojenja za upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom u zoni isključenja rade u normalnom režimu. Kako se navodi, nisu detektovani povišeni nivoi radioaktivnosti na lokaciji zone isključenja nuklearne elektrane u Černobilju.

Prema izveštaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, skladišta radioaktivnog otpada državnog preduzeća „Radon“ su pod kontrolom. Nivoi radioaktivnosti su u okvirima propisanih vrednosti.


Izveštaj za 28. februar 2022. godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h (0,10 do 0,15 µSv/h).

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema izveštaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, nuklearne elektrane rade u okviru svojih operativnih granica i uslova za siguran rad i nivoi radioaktivnosti su u okvirima propisanih nivoa.   


Izveštaj za 27. februar 2022. godine

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h.

U protekla 24 sata nije zabeleženo povećanje jačine doze gama zračenja na teritoriji Evrope, uključujući i teritoriju Ukrajine.

Prema podacima ukrajinskog nuklearnog regulatornog tela od 27. februara, u Kijevu je pogođeno skladište radioaktivnog otpada kijevskog ogranka državnog specijalizovanog preduzeća „Radon“.

Kasnije u toku dana pregledom je ustanovljeno da nema vidljivih oštećenja skladišta i da nije došlo do ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu. Automatski sistem za monitoring radioaktivnosti u ovom preduzeću je ponovo u funkciji.