SRBATOM je kao naše državno regulatorno telo učestvovalo u prvoj analizi koju je sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) o efektima aktuelne pandemije na regulatorni rad u oblasti radijacione sigurnosti u zemljama članicama, kao i o reagovanju regulatornih tela zemalja članica na tu situaciju. Drugi cilj analize je bio sagledavanje potreba zemalja članica u situaciji pandemije i efekat na sigurnosne standarde MAAE. Treći cilj je bio sakupiti korisne praktične odgovore na situaciju i lekcije koje su iz nje naučene, za eventualnu sličnu situaciju u budućnosti.

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde , a više o asistenciji MAAE u održavanju regulatorne infrastrukture ovde.

Prema podacima, skoro polovina regulatornih tela je prijavilo da su neka radijaciona postrojenja zaustavila rad, ali da je kod skoro svih postrojenja sa bitnom infrastrukturnom nastavljen rad bez prekida. Ovo se pre svega odnosilo na proizvodnju radiofarmaceutika, rad medicinskih uređaja, tehničkih službi, bezbednosnih provera, itd.

Većina zemalja je obezbedila da osoblje odgovorno za radijacionu sigurnost bude na raspolaganju u odgovarajućim postrojenjima, iako su mnogi prijavili probleme u prevozu. Transport je u nekim slučajevima bio problem i u prometu radiofarmaceutika.

Jedna naučena lekcija: nacionalni spisak bitne ifrastrukture u vanrednoj situaciji treba da uključi prevoz lica od važnosti za radijacionu sigurnost, kao i dostupnost sredstava za transport bitnih izvora zračenja kao što su radiofarmaceutici.

Služba inspekcije je bila značajno ograničena zabranama kretanja, ali i zabranama ulaska u medicinske objekte. Međutim, većina zemalja je rešila probleme raznim načinima elektronskog i administrativnog nadzora.

Većina regulatornih tela ocenila je da pandemija COVID-19 nije stvorila nove ili buduće radijacione rizike, ali 71% njih smatra da je potrebno tretirati slučaj krize kao što je pandemija u budućem ažuriranju pravilnika i uputstava MAAE.

Naša zemlja je na krizu reagovala odmah, pre svega uspostavljanjem neprekinutog procesa izdavanja odobrenja umrežavanjem na daljinu, uvođenjem vanrednih procedura za ovu aktivnost i neprekinutom komunikacijom kako osoblja regulatornog tela interno, tako i sa spoljnim tačkama komunikacije unutar i izvan granica zemlje. Potencijalni problemi dostupnosti bitnih faktora inspekcije ili druge regulatorne uloge rešavani su posebnim dozvolama za kretanje, u saradnji sa Minisarstvom unutrašnjih poslova.

Treba napomenuti da su u nekim zemljama članicama MAAE vanredne mere koje utiču na regulatorni rad još uvek na snazi.