19. Juna 2019.
Predstavnik Srbije učesnik četrnaestog simpozijuma radijacione hemije u Mađarskoj

Predstavnik Instituta za nuklearne nauke Vinča imenovan od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, učestvovao je na četrnaestom simpozijumu radijacione hemije pod nazivom Tihany Symposium, u periodu od 25. do 30. maja, u Šiofoku, u Mađarskoj.

Predavači, istaknuti naučnici iz oblasti radijacione hemije i radijacionih tehnologija, Mohamed Al-Šeikly, Mark Drišol, Nikolas Grin, Sureš Pilai i mnogi drugi, predstavili su učesnicima iz preko 50 zemalja sveta, fundamentalne procese u radijacionoj hemiji, primenu gama i akceleratorskih postrojenja, zaštiti životne sredine, konzervaciji hrane, dozimetriji i kontroli procesa ozračivanja.

U sklopu Simpozijuma održano je i savetovanje i predstavljeni rezultati međulaboratorijskog poređenja, što će značajno doprineti pouzdanosti i proveri tačnosti rezultata dozimetrijskog određivanja apsorbovane doze zračenja u postorjenjima za industrijsku sterilizaciju i konzervaciju upotrebom jonizujućih zračenja.

Podsećamo, da je radijaciona jedinica koja radi u sklopu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, jedino industrijsko radijaciono postrojenje u Republici Srbiji, koje vrši usluge ozračivanja brojnim korisnicima iz različitih grana industrije (sterilizacija medicinske opreme i sredstava za zdravstvenu zaštitu, konzervacija hrane i kulturne baštine, zaštita životne sredine), a da potvrda o preciznom određivanju apsorbovane doze zračenja doprinosi sigurnosti i poverenju korisnika u ovu metodu.