26. Maja 2020.
Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) bio je posebno aktivan. Najveći direktan doprinos borbi protiv pandemije virusa COVID-19 Direktorat je dao istrajnom inicijativom svog rukovodstva da se dobije pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće COVID-centre. Već do sada je ostvarena donacija u vrednosti preko 140.000 EUR.

Ova donacija će biti značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv trenutne pandemije, kao što je u svojoj zahvalnici SRBATOM-u potvrdilo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Još u martu rukovodstvo SRBATOM-a iniciralo je zahtev za donaciju kompletne opreme za RT-PCR testiranje na COVID-19 od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Nakon pozitivnog prihvatanja inicijative, Direktorat je 8. aprila proširio molbu na još jedan ovakav komplet. Prva isporuka, u vrednosti od preko 60.000 EUR, stigla je u Srbiju i biće instalirana u Institutu ”Torlak”. Sledeća isporuka, vrednosti oko 84.000 EUR, stiže u Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad”.

Paket donacije sadrži kako deo krupnije i sitnije laboratorijske opreme – instrumenata za izvođenje molekularnih dijagnostičkih ispitivanja, tako i određenu količinu reagenasa i dijagnostičkih kompleta za samo testiranje uzoraka, kao i deo zaštitne opreme za laboratorijske radnije i potrošnog laboratorijskog materijala za uzorkovanje.

Od instrumenata predmet donacije su Real-Time PCR aparat kojim se vrši detekcija delova genoma virusa, biosigurnosne komore nivoa 2 (1 kom) I nivoa 3 (1 kom) u kojima se vrši obrada uzoraka i izvođenje testiranja, a obezbeđuju siguran rad za dijagnostičara sa tačke bezbednosti, zatim mikrocentrifuga koja je neophodna tokom obrade i izvođenja testiranja uzoraka, kao i nešto sitnije opreme (šejkeri, mikropipete) koje su neophodne tokom procesa testiranja uzoraka.

Od seta reagenasa predmet donacije su kako prajmeri, probe, i dijagnostički kompleti za specifičnu detekciju SARS-CoV-2, odnosno virusa COVID-19 infekcije, tako i reagensi i plastični pribor koji je neophodan za izvođenje molekularne dijagnostike.

Deo donacije je i potrošni materijal potreban za uzorkovanje briseva, kao i krvi i drugog materijala (plastične tubice, epruvete, kivete, i drugo), ali i kompletna zaštitna oprema za dijagnostičare u laboratoriji i uzorkivače, u smislu jednokratnih zaštitnih odela, maski, nazuvaka i rukavica.

Pored ove vanredne aktivnosti, dovršeno je mnogo drugih aktivnosti, koje nisu mogle čekati odlaganje:

 • • Uvoz i izvoz nije stajao, naročito medicinske opreme i materijala, tako da smo davali tumačenja i konsultacije u vezi sa opremom i materijalom iz svoje nadležnosti.
 • • Pristigli su izveštaji o ispitivanju radioaktivnosti u životnoj sredini u 2019. godini i započeta je analiza rezultata i procena izlaganja stanovništva;
 • • Praćena je i procenjivana situacija i ugroženost stanovništva Srbije od šumskih požara u Černobilju. Redovno smo, u skladu sa razvojem situacije, izdavali saopštenja za javnost sa relevantnim informacijama, kao i odgovarali na pitanja iz medija i o požaru i o radu sistema rane najave akcidenta.
 • • Učestvovali smo u međunarodnoj vežbi u kojoj je simuliran radiološki akcident u Beogradu;
 • • Učestvovali smo na redovnim sastancima u okviru regionalnog projekta Evropske komisije za unapređenje sistema za odgovor na akcident;
 • • Instalirali smo JRODOS, softversku platformu za podršku u odlučivanju o primeni mera zaštite u nuklearnoj ili radiološkoj vanrednoj situaciji;
 • • Nastavili smo sa aktivnostima u nacionalnom projektu za radon i obezbedili novu količinu detektora za merenje koncentracije radona;
 • • Nastavili smo sa ažuriranjem nacionalnih podataka na platformi Međunarodne agencije za atomsku energiju za upravljanje informacijama o radijacionoj sigurnosti.
 • • U okviru priprema nacionalnog programa saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE) za predstojeći projektni ciklus, održali smo konsultacije sa zainteresovanim stranama, odnosno predlagačima projekata iz institucija Republike Srbije, radi unapređenja projektnih koncepata po tematskim oblastima, a u skladu sa kriterijuma kvaliteta izrade projekata TS MAAE. Predloženi nacionalni projekti potom su prioritizovani i predati u MAAE.
 • • Takođe, u okviru saradnje sa MAAE, dovršeni su predlozi regionalnih projekata u kojima je Republika Srbija biti predlagač ili kopredlagač pojedinih projekata iz regionalnog programa.
  • U našem Odeljenju za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti izdato je ukupno 235 dokumenata i 11 dopisa elektronskom poštom, i to: Odsek za radijacione delatnosti u medicine – ukupno 78 dokumenata (dopisi – 50; odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti – 8; rešenja za korišćenje radioaktivnih izvora – 20); Odsek za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima, prometu i transportu, tj. Industrija i istraživanje – ukupno 41 dokument i 11 dopisa e-poštom (dopisi, saglasnosti, licence, registracije i rešenja), a Promet i transport – ukupno 116 dokumenata (dozvole za promet uređaja, materijala, dozvole za transport).