U ime delegacije Republike Srbije danas je na Generalnoj konferenciji govorila Roksanda Ninčić šef stalne misije Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. Ona je na početku svog izlaganja, izrazila žaljenje zbog preranog odlaska nedavno preminulog generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), Jukija Amana i istakla da Republika Srbija visoko ceni rezultate rada MAAE pod njegovim vođstvom.

„Svojim izuzetnim ličnim i stručnim kvalitetima, vrhunskim profesionalizmom i predanošću radu, on nam je ostavio obavezu da i u budućem periodu doprinosimo daljem snažnom jačanju reputacije MAAE, kako je to on činio“, kazala je Roksanda Ninčić.

G-đa Ninčić je potsetila da se Republika Srbija u potpunosti pridružuje Izjavi Evropske unije i istakla globalni značaj aktivnosti MAAE i važnost koju naša zemlja pridaje saradnji sa ovom institucijom.

Ponovo potvrđujući svoju nedvosmislenu, trajnu i čvrstu posvećenost osnovnim principima i ciljevima MAAE u pravcu bezbednog i sigurnog korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe, ona je rekla:

„Naša zemlja će, u vezi sa tim, nastaviti da podržava sve programe i napore MAAE u procesu jačanja i unapređenja efektivne primene garantija, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Republika Srbija poklanja veliku pažnju univerzalnom jačanju režima neproliferacije i u vezi sa tim, želim da naglasim da je Republika Srbija, u proteklih godinu dana podnela MAAE inicijalnu deklaraciju po Dodatnom protokolu uz Sporazum o primeni garantija, uz Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, čime je dosledno ispunila sve preuzete obaveze u tom smislu. Na taj način je Republika Srbija jasno istakla veliki značaj koji pridaje odlučnom i beskomromisnom suprotstavljanju svim pretnjama nuklearnim terorizmom. Srbija će nastaviti da ističe značaj nuklearne bezbednosti i svih aktivnosti usmerenih ka podizanju svesti o tome. Uveravam vas da će Republika Srbija i dalje pružati snažnu podršku globalnim naporima međunarodne zajednice, usmerenim na jačanje efikasnih mehanizama u borbi protiv nedozvoljene trgovine nuklearnim materijalima i drugim izvorima zračenja, kroz unapređenje režima njihove fizičke zaštite i stavljanje pod kontrolu napuštenih izvora zračenja.“

Roksanda Ninčić je obećala da će naša zemlja nastaviti da podržava sve programe i napore MAAE u procesu jačanja i unapređenja efektivne primene garantija, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, kao i da će ostati snažno privržena daljem jačanju nacionalnog pravnog i regulatornog okvira u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, u skladu sa međunarodnim standardima i pravom Evropske unije. Ona je dodala, da je Republika Srbija snažno privržena daljem jačanju nacionalnog pravnog i regulatornog okvira u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, u skladu sa međunarodnim standardima i pravom Evropske unije.

Roksanda Ninčić je sa zadovoljstvom istakla da je u decembru 2018. godine u Republici Srbiji stupio na snagu Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, kojim se obezbeđuju uslovi za ostvarivanje višeg nivoa zaštite pojedinaca i stanovništva od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja, zaštite i unapređenja životne sredine, proizvodnje, prometa i prevoza radioaktivnih materija, kao i uslovi za sigurno i bezbedno obavljanje radijacionih i nuklearnih delatnosti i aktivnosti i vršenje poslova zaštite od zračenja na teritoriji Republike Srbije. Ona je kazala, da su donošenjem ovog zakona stvorene pretpostavke za napredak u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije i postupanje u skladu sa svim relevantnim međunarodnim konvencijama zaključenim pod okriljem MAAE.

„Zakonom je, takođe, osnovan Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao nezavisno regulatorno telo, sa stabilnim izvorima finansiranja i dovoljnim stručnim i administrativnim kapacitetima, koje po prvi put objedinjuje sve regulatorne poslove, uključujući i inspekcijski nadzor, u domenu radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti“, rekla je G-đa Ninčić.

Ona je iskoristila priliku da se zahvali na izuzetno kvalitetnom doprinosu Službe za pravne poslove MAAE, na pripremi teksta Zakona.

„Republika Srbija će i dalje nastaviti da primenjuje Kodeks o sigurnosti i bezbednosti radioaktivnih izvora i Smernice o uvozu i izvozu radioaktivnih izvora, zbog izuzetnog značaja ovih dokumenata MAAE za unapređenje sigurnosti i bezbednosti izvora zračenja“, kazala je Roksanda Ninčić.

Ona je istakla značaj i važnost koju Republika Srbija pridaje tehničkoj pomoći koju prima od MAAE, „Ova pomoć je od izuzetnog, suštinskog značaja u postizanju višeg nivoa nuklearne sigurnosti i bezbednosti, u ispunjavanju zahteva i standarda MAAE za bolju kontrolu i upotrebu nuklearne energije, kao i za održivi razvoja našeg društva u celini. Posebno ističem kontinuiranu podršku mojoj zemlji za aktivnosti u oblasti unapređenja zakonodavnog i pravnog okvira, funkcija regulatornog tela, daljim aktivnostima na planu sigurnog upravljanja radioaktivnim otpadom i srodnim aktivnostima, kao i na pitanjima iz oblasti zdravlja ljudi. Sa tim u vezi, ističem da su u Republici Srbiji, trenutno u toku aktivnosti u okviru više nacionalnih, regionalnih i međuregionalnog projekata. Iako je i dalje osnovni vid tehničke saradnje Republike Srbije sa MAAE primanje pomoći, u smislu jačanja ljudskih resursa kroz različite radionice i trening kurseve, stručne i studijske posete, kao i dolazak ekspertskih misija, i u smislu jačanja kapaciteta kroz nabavku različite opreme – medicinsko-dijagnostičke ili terapijske, ali i merne i kontrolne opreme u drugim oblastima primene zračenja, primetan je trend sve većeg broja eksperata koji iz Republike Srbije odlaze u misije u druge zemlje, ili naših institucija koje, zbog ekspertize kojom raspolažu, postaju domaćini inostranih studijskih i stručnih poseta. Takođe raste i broj međunarodnih skupova TS MAAE za koje je Republika Srbija zemlja domaćin“.

Ona je naglasila da Republika Srbija pruža svoju punu podršku Godišnjem izveštaju MAAE za 2018. godinu, kao i programima i budžetu za 2020. godinu i obećala da će Republika Srbija dosledno nastaviti da pruža svoju punu podršku radu MAAE i Sekretarijata i da ostaje posvećena temeljnim principima i ciljevima MAAE u pravcu sigurnog i bezbednog korišćenja nuklearne energije.