8. Maja 2024.
Direktorat imenovao nacionalnog pomoćnika za vezu sa MAAE

Na mesto  nacionalnog pomoćnika za vezu (National Liaison Assistance – NLA) sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE) za Republiku Srbiju, na odluku Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, uz saglasnost Odbora, imenovana je dr Radmila Šerović, šef Odseka za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

Saradnja koju Republika Srbija ostvaruje sa MAAE angažovanjem njenih institucija u različitim aktivnostima kroz programe MAAE, sa posebnim naglaskom na Program tehničke saradnje MAAE (obuhvata različite projekte, naučne i stručne posete, kurseve i radionice, ekspertske posete, konferencije, skupove i druge modalitete saradnje). Realizacija ove saradnje i njena koordinacija na nacionalnom nivou od maja 2010. godine do decembra 2018. godine obavljala se posredstvom kanala za vezu sa MAAE pri Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (SRPNA). Danas je kanal za vezu sa MAAE (NLO/NLA) kancelarija u okviru Direktorata.

Program tehničke pomoći i saradnje MAAE razvijen je zajednički od strane Sekretarijata MAAE i država članica. Program ima za cilj da pomogne rešavanje onih problema države članice ili regiona koji se mogu prevazići primenom nuklearnih tehnologija. Zasniva se na proceni razvojnih prioriteta i uslova u svakoj pojedinačnoj državi ili regionu, oslanja se na projektne zahteve primljene od država članica, kao i na primenu odgovarajućih kriterijuma za formulaciju projekata, ocenu i formalno odobrenje projekata od strane Saveta guvernera MAAE.

O imenovanju dr Radmile Šerović, koja će obavljati funkciju nacionalnog pomoćnika za vezu (NLA) sa MAAE u Republici Srbiji, obaveštena je Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču.