Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je 27.06.2020. godine dobio obaveštenje od Međunarodne agencije za atomsku energiju da su merne stanice u Švedskoj detektovale prisustvo veštačkih radionuklida rutenijuma-103, cezijuma-134 i cezijuma-137 u vazduhu. Švedski nadležni organi su potvrdili ovu informaciju, a objavljivanje vrednosti izmerenih koncentracija u Švedskoj se očekuje u ponedeljak.

Estonija je međunarodnoj zajednici prosledila podatke sa svoje merne stanice koji su potvrdili prisustvo veštačke radioaktivnosti u vazduhu u veoma niskim koncentracijama.

Automatske merne stanice u Srbiji i u Evropi nisu zabeležile porast doze gama zračenja u vazduhu

Za sada nema informacija da se u Evropi ili drugom delu sveta dogodio akcident u kome je došlo do ispuštanja radioaktivnih materija u životnu sredinu.

Direktorat je informaciju o detektovanim radionuklidima prosledio ovlašćenim laboratorijama i zatražio podatke o radioaktivnosti u vazduhu u Srbiji u proteklom periodu, kao i češća merenja u skladu sa informacijom o prisustvu veštačkih radionuklida u vazduhu na severu Evrope.

Prema rezultatima merenja koje su dostavili Laboratorija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i zaštitu životne sredine, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, i Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“, u periodu od 08. – 28. juna 2020. godine u Srbiji nije zabeleženo prisustvo veštačkih radionuklida u vazduhu.

Direktorat će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o radioaktivnosti u vazduhu koja je zabeležena na severu Evrope.

Tabela: Rezultati ispitivanja uzoraka aerosola sakupljenog u periodu od 08. do 28. juna 2020. godine u Beogradu

Radionuklid Lokacija 137Cs (µBq/m3) 134Cs (µBq/m3) 103Ru (µBq/m3) 60Co (µBq/m3)
Zeleno brdo i Institut „Vinča“ (12.-28.06.2020.) < 3 < 1 < 1 < 3
Institut Karjaović (08.06.-15.06.2020. ) < 0,3 < 0,3 < 0,09 < 0,1
Institut Karajović (15.06.-23.06.2020.) < 0,3 < 0,1 < 0,08 < 0,2