Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, Slađan Velinov je u okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“, posetio austrijsko regulatorno telo za radijacionu i nuklearnu sigurnost, u Beču. Ovom prilikom, direktor Velinov se upoznao sa radom i organizacijom austrijskog regulatornog tela, kao i sa organizacijom i radom JRODOS centra, operativne jedinice za podršku u nuklearnoj vanrednoj situaciji u sklopu regulatornog tela.

JRODOS je program koji se koristi za simulaciju kretanja radioaktivnih materija u životnoj sredini i za proračun doza koje bi stanovništvo primilo u nuklearnom akcidentu. JRODOS ima izuzetno značajnu ulogu i u izgradnji sistema zaštite i spasavanja, odnosno jačanju spremnosti za reagovanje na posledice nuklearnog akcidenta.

Ove nedelje se u okviru istog projekta održava i obuka za rad u JRODOS programu za podršku pri odlučivanju u nuklearnoj vanrednoj situaciji na kojoj Srbija ima svog predstavnika. Obučavanje stručnog kadra za rad u JRODOS programu, jedan je od prvih koraka ka uspostavljanju JRODOS centra u Srbiji.

Austrijski JRODOS centar je uspostavljen pre sedamnaest godina i danas je jedan od najbolje organizovanih centara ove vrste u Evropi.