31. Maja 2024.
Studenti Fakulteta bezbednosti na dvonedeljnoj praksi u Direktoratu

Studenti četvrte godine Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, izborne grupe Studije upravljanja vanrednim situacijama i Ekološka bezbednost, Civilna zaštita i zaštita životne sredine, završili su stručnu praksu za školsku 2023/2024 godinu, u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Tokom dvonedeljne prakse koja je završena u petak, 24. maja, studenti su bili u prilici da se detaljno upoznaju sa radom i oblastima iz nadležnosti Direktorata, kao i da posete Institut za nuklearne nauke Vinča. Zaposleni u Direktoratu su studente upoznali sa istorijatom od osnivanja, propisima po kojima danas radi Direktorat, pravni naslednik tadašnje Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao i sa poslovima radijacione i nuklearne bezbednosti koje obavlja Direktorat

Studenti su upoznati i sa nadležnostima rada Odseka za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima i tom prilikom im je održana prezentacija Direktorata na temu Program tehničke pomoći i saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE), iz Beča. Poseban akcenat je bio na pripremi nacionalnih, regionalnih i međuregionalnih projekata, njihovom praćenju i realizaciji, kao i ostvarenim rezultatima međunarodne saradnje sa MAAE u proteklom periodu.

Predstavljen im je koncept i osnovni principi radijacione i nuklearne bezbednosti, kao i zakonodavni i regulatorni okvir u Republici Srbiji, kojim se uređuje pitanje bezbednosti radioaktivnih i nuklearnih materijala.  Takođe, predstavljena je uloga, kao i nadležnosti Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, koje ima u porocesu autorizacije i kontrole primene mera bezbednosti, kao i sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje.

Polazeći od činjenice da krivična dela, koja uključuju ili su usmerena na nuklearne i druge radioaktivne materijale, povezane objekte i aktivnosti, mogu imati najozbiljnije posledice po život i zdravlje ljudi,imovinu i životnu sredinu kao i da predstavljaju pretnju međunarodnom miru i bezbednosti, studentima Fakulteta bezbednosti predstavljen je i krivično pravni okvir Republike Srbije, koji u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, takva dela prepoznaje, a počinioce sankcioniše i uređuje postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima. Kroz prikaz regulative kao i primere zloupotrebe radioaktivnih i nuklearnih materijala u praksi i njihovih posledica, studentima je predočena važnost njihovog prepoznavanja i suzbijanja, kao i neophodnost koordinisane saradnje svih nadležnih organa,sa ciljem očuvanja unutrašnje stabilnosti i bezbednosti, odnosno osnovnih vrednosti i interesa Republike Srbije.

Studenti su upoznati  i sa ciljem i načinom sprovođenje sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini na teritoriji naše zemlje u redovnim uslovima, kao i u uslovima kada se sumnja ili tokom  nuklearnog ili radiološkog akcidenta.

Predstavljen im je sistem delovanja u slučaju vanrednih događaja, novi sistem za rano upozoravanje, kao i niz aktivnosti i vežbi u kojima je regulatorno telo učestvovalo. Prikazana im je upotreba JRODOS programa podrške za formulisanje preporuka  o merama zaštite u svim fazama odgovora na vanrednu situaciju. Tokom predavanja prikazana je simulacija  uživo.

Takođe su imali priliku da se upoznaju sa postupanjem u vanrednim situacijama, a tom prilikom im je prikazan film snimljen tokom trajanja CONVEX3 vežbe, u kojoj je proveravan sistem delovanja u vanrednoj situaciji, uzrokovanoj simuliranim nuklearnim akcidentom u susednoj državi, 2017. godine.

Inače, koncept izučavanja bezbednosti na Fakultetu za bezbednost Univerziteta u Beogradu, doprinosi razvoju građanskog društva u pogledu bezbednosti, zaštite životne sredine i stanovništva od prirodnih katastrofa i hemijskih akcidenata, zdravstvene i socijalne odbrane od savremenih oblika ugrožavanja i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima sa orijentacijom na interdisciplinarni pristup.