Поједина испитивања у оквиру мониторинга
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД, Београд, Звездара, Моцартова 10

О2-3/2016

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе

27.7.2021

„Службени гласник РС”, бр. 101/2016

Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд

О2-1/2015

1.1 Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

30.3.2020.

„Службени гласник РС”, бр. 37/2015

О2-2/2016

1.1 Гамаспектрометријска испитивања

16.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 28/2016

O2-1/2017

1.1 Испитивање садржаја трицијума

19.2.2022.

“Ремонтни центар” д.о.о., Радничка 11, Ужице

О2-1/2016

1.1 Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе

7.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

Факултет за ветеринарску медицину Универзитета у Београду, Катедра за радиологију и радијациону хигијену, Београд, Булевар ослобођења 18

О1-1/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

17.05.2022

Институт за примену нуклеарне енергије Београд – Земун, Банатска 31б

О1-2/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања.

21.05.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд

О1-3/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.3. Испитивање стронцијума-90 и
1.4. Испитивање концентрације радона
1.5. Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

30.05.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Београд – Винча, Михајла Петровића Аласа 12-14

О1-4/2017

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе
1.2. Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху
1.3. Гамаспектрометријска испитивања
1.4. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности
1.5. Испитивање садржаја стронцијума-90
1.6. Испитивање концетрације радона

12.06.2022

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду – Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад

О1-5/2017

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
1.2. Гамаспектрометријска испитивања;
1.3. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.4. Испитивање стронцијума-90;
1.5. Испитивње садржаја трицијума
1.6. Испитивање концентрације радона.

20.06.2022

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Служба за медицину рада, Одељење за заштиту од зрачења, Војислава Илића бб, Ниш

О1-6/2017

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
1.2. Гамаспектрометријска испитивања;

03.07.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање, Михајла Петровића Аласа 12-14, Београд – Винча

О1-7/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

01.08.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање, Михајла Петровића Аласа 12-14, Београд – Винча

О1-8/2017

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;

01.08.2022

Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Руменачки пут 20, Нови Сад

О1-9/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне бета активности;
1.3. Испитивање садржаја стронцијума-90;

28.12.2022

Институт за заштиту на раду А.Д., Школска 3, Нови Сад

О1-10/2017

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;

28.12.2022

Предузеће за производњу,промет и услуге „АНАХЕМ ДОО“ Моцартова 10, Београд

O1-1/2018

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;

18.2.2023

Друштво за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Карађорђева 33

O1-2/2018

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;

21.5.2023

Привредно друштво за хемију, биотехнологију и консалтинг „ИНСТИТУТ МОЛ“ Д.О.О., Николе Тесле 15, Стара Пазова

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе; 21.10.2023

Привредно друштво за управљање ризиком на радном месту и радној околини, екологијом и превентивним инжењерингом „ИНСТИТУТ АЛФАПРЕВИНГ“ д.о.о., Београд, Интернационалних бригада 22/21

Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху; 05.03.2024.
Послови мерења садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, вештачким ђубривима, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу, рудама, металним производима примарног облика, минералним сировинама, секундарним сировинама и другој роби
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд

О2-2/2015

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

 

29.12.2020

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

Факултет за ветеринарску медицину Универзитета у Београду, Катедра за радиологију и радијациону хигијену, Београд, Булевар ослобођења 18

О2-1/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

17.05.2022

Институт за примену нуклеарне енергије Београд – Земун, Банатска 31б

О2-2/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања.

21.05.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд

О2-3/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.3. Испитивање садржаја стронцијума-90;
1.4. Испитивање концентрације радона

30.05.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Београд – Винча, Михајла Петровића Аласа 12-14

О2-4/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности
1.3. Испитивање садржаја стронцијума-90
1.4. Испитивање концетрације радона

12.06.2022

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду – Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад

О2-5/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.3. Испитивање садржаја стронцијума-90;
1.4. Испитивње садржаја трицијума
1.5. Испитивање концентрације радона.

20.06.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање, Михајла Петровића Аласа 12-14, Београд – Винча

О2-6/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

18.07.2022

Научни институт за ветеринарство Србије, Војводе Тозе 14, Београд

О2-7/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

06.11.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за нуклеарну и плазма физику, Београд – Винча, Михајла Петровића Аласа 12-14

О2-8/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања

23.11.2022

Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Руменачки пут 20, Нови Сад

О2-9/2017

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне бета активности;
1.3. Испитивање садржаја стронцијума-90;

28.12.2022

Предузеће за производњу,промет и услуге „АНАХЕМ ДОО“ Моцартова 10, Београд

O2-1/2018

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;

03.04.2023
Пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд

О4-1/2019

 

25.12.2024

 

Друштво за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Карађорђева 33

О4-1/2017 14.05.2022

Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

О4-2/2017 14.05.2022

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине Београд, Винча, Михаjла Петровића Аласа 12-14

О4-3/2017 08.06.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, 11000 Београд

О4-4/2017 03.07.2022

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

O4-5/2017 04.10.2022

Центар за дозиметрију и заштиту од зрачења„Man-sivert“ Д.О.О, Бранкова 28, Београд

O4-1/2018 4.3.2023
Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;

1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10), Hp(3) и Hp(0.07).

22.10.2023.

ЈП НОС О5-2/2013

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

О5-1/2015

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва – биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

8.9.2020.

ЈП НОС О5-1/2015

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за физичку хемију, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

О5-1/2016

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва – биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

24.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 28/2016

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Служба за медицину рада, Одељење за заштиту од зрачења, Ниш, Војислава Илића бб

О5-1/2017

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личног еквивалента дозе Hp(10)
1.2.Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима-мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења

24.05.2022.

29.11.2023.

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

О5-2/2017

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења површинске контаминације радних површина или коже појединца;

29.06.2022.

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Београд, Винча, Михаjла Петровића Аласа 12-14

О5-3/2017

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;
1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10), Hp(3) и Hp(0.07);
1.3. Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам – гамаспектрометријска испитивања, испитивање укупне алфа и укупне бета активности, испитивање садржаја стронцијума-90, испитивање концентрације радона

28.06.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, 11000 Београд

О5-4/2017

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;
1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0.07);

03.07.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, 11000 Београд

О5-5/2017

1.1. Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам – гамаспектрометријска испитивања, испитивања садржаја стронцијума-90

27.07.2022

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду – Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад

О5-5/2017

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;

05.11.2022

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, 11000 Београд

О5-6/2017

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва – биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

12.11.2022

Друштво за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Карађорђева 33

O5-1/2018

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;

20.5.2023.

X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд

O5-1/2019

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0,07);
1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;

6.9.2024.
Допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Предузеће за техничко испитивање, производњу, трговину и услуге “Метал-инспект” д.о.о., Ристе Марјановића 27, Београд

О6-1/2016

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       – индустријска радиографија
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       – индустријска радиографија

4.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

„Службени гласник РС”, бр. 46/2016

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд

О6-2/2016

1.1. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.2. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.1 и 1.2 могу се обављати у областима:
       – примена извора јонизујућих зрачења у медицини (конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, компјутеризована          томографија, нуклеарна медицина, инвазивне методе у рендген дијагностици, радиотерапија)
       – инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
       – промет генераторима јонизујућих зрачења (само за тачку 1.2)
       – коришћење извора јонизујућих зрачења који морају бити евидентирани (само за тачку 1.2)
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       – индустријска радиографија
       – промет радиоактивног материјала
1.3. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       – примена извора јонизујућих зрачења у медицини (нуклеарна медицина, радиотерапија, конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инвазивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија)
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       – инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
       – промет радиоактивног материјала
       – коришћење затворених извора зрачења и рендген уређаја у индустрији, истраживању и образовању
       – индустријска радиографија

4.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

Завод за заваривање А.Д. Београд (Вождовац), Грчића Миленка 67, Београд

О6-3/2016

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       – индустријска радиографија
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       – индустријска радиографија

11.5.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 73/2016

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Центар за перманентно образовање, Косанчићев венац 29, Београд

О6-1/2017

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       – коришћење затоворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       – коришћење отворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       – примена извора јонизујућих зрачења у медицини (нуклеарна медицина, радиотерапија, конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инвазивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија)
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       – промет радиоактивног материјала
       – индустријска радиографија
       – инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       – коришћење отворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       – коришћење затворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       – промет радиоактивног материјала
       – индустријска радиографија
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       – примена извора јонизујућих зрачења у медицини (нуклеарна медицина, радиотерапија, конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инвазивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија)
       – промет генераторима јонизујућих зрачења (само за тачку 1.3)
       – инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења

03.07.2022

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Булевар ослобођења 18, Београд

О6-2/2017

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       – примена извора јонизујућих зрачења у ветерини

25.12.2022

Центар за дозиметрију и заштиту од зрачења„Man-sivert“ Д.О.О, Бранкова 28, Београд

ДОПУНСКО ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИХ ЛИЦА И ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА:

1.1. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

1.2. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.1 и 1.2 могу се обављати у областима:
        – примена извора јонизујућих зрачења у медицини (конвенционална рендген дијагностика, мамографија, компјутеризована томографија, стоматологија).

24.05.2023.

Центар за дозиметрију и заштиту од зрачења„Man-sivert“ Д.О.О, Бранкова 28, Београд

O6-1/2018

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења

1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

1.3. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.1, 1.2 и 1.3 могу се обављати у области:
       – Коришћење затворених извора зрачења у индустрији, истраживању и образовању.

11.10.2023.

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд

1.1.Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.2.Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
       Послови из тачака 1.1 и 1.2 могу се обављати у областима:
       -Примена извора јонизујућих зрачења у медицини (конвенционална рендген дијагностика, мамографија, компјутеризована томографија);
       -Инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини;
       – Индустријска радиографија;
1.11.2023.
Мерења ради контроле система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд

О7-2/2019

ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ИЗВОРА ЗРАЧЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

6.9.2024

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Београд, Винча, Михаjла Петровића Аласа 12-14

О7-1/2017

МЕРЕЊА РАДИ КОНТРОЛЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ПРИМЕНИ РЕНДГЕН-АПАРАТА (рендген-апарати за индиректно просветљавање, индиректно снимање, мамографију, опште директно снимање и стоматологију)

28.06.2022

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Служба за лабораторијску дијагностику, Одељење за заштиту од зрачења, Ниш, Војислава Илића бб:

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег рачења (рендген апарати за снимање, рендген апарати за просветљавање, рендген апарати за мамографију, стоматолошки рендген апарати) 05.03.2024.

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд

О7-3/2019

ИСПИТИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ИЗВОРА ЗРАЧЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

6.9.2024
Деконтаминација радне и животне средине
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Београд, Винча, Михаjла Петровића Аласа 12-14

О8-1/2017

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1.1

Носилац овлашћења може да обавља деконтаминацију радне и животне средине без прибављања посебног одобрења од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција) у простору Института за нуклеарне науке „Винча“ и деконтаминацију радне средине за потребе других носилаца лиценце за обављање радијационе делатности. За остале послове деконтаминације носилац лиценце је обавезан да прибави одобрење од Агенције.

24.07.2022

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

О8-1/2018

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Носилац овлашћења може да обавља деконтаминацију радне и животне средине без прибављања посебног одобрења од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција) у простору Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ и деконтаминацију радне средине за потребе других носилаца лиценце за радијационе делатности. За остале послове деконтаминације носилац лиценце је обавезан да прибави одобрење од Агенције.

17.01.2023.
Деконтаминација лица
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-1

О9-1/2017 09.06.2022
Управљање радиоактивним отпадом
Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14

Лиценца за обављање нуклеарне активности: управљање радиоактивним отпадом – управљање привременим складиштем радиоактивног отпада, коришћењем нуклеарног објекта за привремено складиштење радиоактивног отпада Х3

05.04.2021

„Службени гласник РС”, бр. 36/2018

Лиценца за обављање нуклеарне активности: управљање радиоактивним отпадом – управљање привременим складиштем радиоактивног отпада, коришћењем нуклеарног објекта за безбедно складиштење извора јонизујућих зрачења БС

05.06.2021

„Службени гласник РС”, бр. 52/2018